HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét,quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngânsách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toánngân sách nhà nước năm 2010 và Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhànước năm 2010;

Trên cơ sở xem xét Tờ trìnhsố 65/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điềuchỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2010; Báo cáothẩm tra số 45/BC-BKTNS ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sáchHội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dântỉnh tán thành Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhândân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giangnăm 2010 như sau:

* Về thu ngân sách

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:2.723.170 triệu đồng.

- Thu nội địa: 1.995.000 triệuđồng.

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 23.000triệu đồng.

- Các khoản thu để lại chi quảnlý qua ngân sách: 705.170 triệu đồng.

+ Thu từ hoạt động xổ số kiếnthiết: 385.170 triệu đồng;

+ Thu để lại quản lý qua ngânsách: 320.000 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương đượcsử dụng: 4.482.589 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trungương: 1.634.332 triệu đồng.

(Trong đó: bổ sung cân đối ổnđịnh là 621.071 triệu đồng, có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 1.013.261 triệuđồng).

- Thu được hưởng theo phân cấp:2.848.257 triệu đồng.

* Về chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách: 4.482.589 triệuđồng.

- Chi đầu tư phát triển: 1.508.148triệu đồng.

(Trong đó, chi đầu tư từ nguồnthu xổ số kiến thiết: 445.170 triệu đồng).

- Chi thường xuyên: 2.499.679 triệuđồng.

- Dự phòng ngân sách: 48.275 triệuđồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tàichính: 2.000 triệu đồng.

- Chi mục tiêu, các chương trìnhmục tiêu quốc gia: 104.487 triệu đồng.

- Các khoản chi quản lý qua ngânsách: 320.000 triệu đồng.

Điều 2. Năm 2010 là nămcuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và chiếnlược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 đồng thời cũng là năm diễnra nhiều sự kiện quan trọng của địa phương. Tình hình kinh tế - xã hội 06 thángđầu đã có những chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng khá trên hầu hết cáclĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn một số biểu hiệnchưa ổn định, đòi hỏi phải có những giải pháp điều chỉnh kịp thời để thực hiệnđược các mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2010.

1. Quyết tâm phấn đấu thu ngânsách năm 2010 đạt chỉ tiêu của Hội đồng nhân dân tỉnh giao và vượt chỉ tiêuTrung ương giao. Chỉ đạo tập trung quyết liệt cho công tác thu nợ và các khoản thuếđược giãn đã đến thời hạn nộp. Các cấp chính quyền và các ngành chủ động, tậptrung chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh, thường xuyên bám sát cơ sở để xửlý kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Thực hiện tốt công tác quyết toán thuếthu nhập cá nhân năm 2009. Đồng thời các cấp chính quyền địa phương đặc biệtđối với các địa phương có số thu đạt thấp rà soát lại các nguồn thu trên địabàn để tập trung tháo gỡ đối với những nguồn thu đạt thấp hoặc còn bị thất thu,đồng thời tập trung khai thác nguồn thu có điều kiện.

2. Về chi ngân sách, tăng cườngquản lý, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả chi ngân sách nhà nước. Điều hành đảmbảo tổng mức dự toán chi ngân sách địa phương năm 2010 đã được Hội đồng nhândân tỉnh quyết nghị nhưng xác định thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi hợp lý đểbảo đảm kinh phí thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội củatỉnh đã đề ra; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn. Bố trí,đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ như: kinh phí phòng, chốngdịch bệnh; duy tu đê điều; chuẩn bị lương thực và vật tư, trang thiết bị thiếtyếu phục vụ công tác phòng chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, dịchbệnh.

Việc quản lý đầu tư xây dựng cơbản trên địa bàn cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện tất cả các khâutrong quá trình đầu tư; kiên quyết điều chuyển vốn từ các công trình không cókhả năng, hoặc khối lượng thực hiện thấp sang dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoànthành trong năm 2010, 2011,... Các ngành, các địa phương tiến hành rà soát việcphân bổ và thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhànước và trái phiếu Chính phủ năm 2010. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sátthực hiện trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thicông và tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển.

3. Thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. Từđầu tháng 07 năm 2010 cơ quan tài chính các cấp cùng các ngành chỉ đạo khảosát, đánh giá tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2010, đồng thời xây dựng dựtoán ngân sách năm 2011 gắn với xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộimột cách chi tiết, đảm bảo phục vụ yêu cầu giao kế hoạch ngay từ đầu năm. Xâydựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 phải gắn kết với khả năngcân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của các cấp, các ngành để bảo đảm tínhkhả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, nâng cao khả năng xã hội hóacác nguồn lực trong đầu tư phát triển.

4. Các ngành, các cấp, các địaphương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra trong việcquản lý và sử dụng ngân sách. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai trongquản lý tài chính ngân sách theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước. Thực hiện nghiêmLuật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Thời gian thựchiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnhthông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thựchiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc tổ chức thực hiện điều chỉnh dựtoán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi tám thông qua và thaythế Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhândân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2010./.

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn