HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2013/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, TỶ LỆ PHẦNTRĂM (%) ĐƯỢC TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHLẠNG SƠN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cácquy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002của Bộ Tài chính.

Sau khi xem xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, tỷ lệ phầntrăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu Phí thẩm định cấp quyền sửdụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngânsách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức thu, tỷ lệ phần trăm(%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụngđất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Đối tượng nộp phí

a) Các tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân,cộng đồng dân cư (gọi chung là người sử dụng đất) có nhu cầu đăng ký, nộp hồ sơcấp quyền sử dụng đất cần phải thẩm định hồ sơ theo quy định trong các trườnghợp: giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụngđất.

b) Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất không áp dụngtrong các trường hợp: người đang sử dụng đất ổn định được Nhà nước công nhận vàcấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

2. Mức thu Phí

Số TT

Tên các loại hồ sơ

Mức thu
(đồng/bộ hồ sơ)

1

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (áp dụng đối với các trường hợp: giao đất, cho thuê đất)

a

Thuộc thẩm quyền cấp huyện, thành phố

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh

1.000.000

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở

200.000

b

Thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

- Đối với tổ chức sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh

5.000.000

- Đối với tổ chức sử dụng đất không nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh

2.000.000

2

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (áp dụng đối với trường hợp: chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất)

a

Thuộc thẩm quyền cấp huyện, thành phố

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh

300.000

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở

100.000

b

Thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

- Đối với tổ chức sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh; các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê

3.000.000

- Đối với tổ chức sử dụng đất để thực hiện các dự án xã hội hóa theo quy định của Nhà nước

1.000.000

3. Tỷ lệ phần trăm (%) được trích lại cho đơn vị tổchức thu Phí

Đơn vị tổ chức thu phí được trích để lại 50% trêntổng số phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải cho cáchoạt động tổ chức thu phí, phần còn lại 50% nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế mức thu Phí thẩm định cấp quyền sửdụng đất banhành tại Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐNDKXIII ngày 22/12/2003 của Hội đồng nhândân tỉnh Lạng Sơn về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ởđịa phương năm 2004; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa ngân sáchcấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, thành phố ổn định trong 3 năm (2004 - 2006); địnhmức phân bổ dự toán ngân sách chi địa phương năm 2004; mức thu một số loại phítrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy bannhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh LạngSơn khóa XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm