CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6338/TTr-BKHĐT ngày 20 tháng 9 năm 2021 về đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng và nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV theo quy trình thông qua một kỳ họp./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, TP, TC, NV, NG, XD, LĐTB&XH, CT, NN&PTNT, UBDT;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, PL, NN, CN;
- Lưu: VT, QHĐP (3).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái