HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/2013/NQ-HĐND

Long An, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀBAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trìnhtự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khi Nhà nước thu hồi đất và giảiquyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đấtvà khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên - Môi trường vàBộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất vàđiều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4162/TTr-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loạiđất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Long An; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngânsách HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dântỉnh thống nhất ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh LongAn (kèm theo Phụ lục bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Long An).

Bảng giá các loại đất năm 2014 trênđịa bàn tỉnh Long An được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày31/12/2014.

Điều 2. Hội đồng nhân dântỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dântỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013./.

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND khóa VIII;
- Thủ trưởng các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng