HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH H
ÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/2015/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘCÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt độngcủa các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chứccác hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 10tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí,chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậptỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 280/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 củaBan Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tán thành Tờ trình số 53/TTr-UBNDngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ côngtác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vịsự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

I. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ

1. Phụ cấp lưu trú cho cán bộ, công chức được cơquan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán theo mức sau:

Đơnvị: đồng/ngày/người

Vùng

Mức chi

Đi công tác trong tỉnh

Tối đa 180.000

Đi công tác ngoài tỉnh

Cán bộ, công chức ở đất liền đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo

Tối đa 240.000

2. Thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ tại nơi đến côngtác:

Cán bộ, công chức được cơ quan, đơn vị cử đi côngtác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo một trong hai hình thức sau:

a) Theo hình thức khoán:

Đơnvị: đồng/ngày/người

Vùng

Mức chi

Đi công tác tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh

400.000

Đi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương khác

300.000

Đi công tác tại các Thành phố, huyện, thị xã trong tỉnh

200.000

b) Thanh toán theo thực tế:

Trong trường hợp cán bộ, công chứcđược cử đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán thì được thanhtoán theo giá thuê phòng thực tế (có hóa đơn hợp pháp) do Thủ trưởng cơ quan,đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng nghỉ như sau:

- Cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấpchức vụ từ 1,25 trở lên của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cácchức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, đượcthanh toán mức giá thuê phòng ngủ theo tiêu chuẩn 01 người/phòng như sau:

Đơnvị: đồng/ngày/phòng

Vùng

Mức chi

Đi công tác tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh

1.400.000

Đi công tác tại các vùng còn lại

1.200.000

- Đối với cán bộ, công chức có hệ số phụ cấp từ 1,0đến dưới 1,25, được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ theo tiêu chuẩn 01người/phòng như sau:

Đơnvị: đồng/ngày/phòng

Vùng

Mức chi

Đi công tác tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh

1.000.000

Đi công tác tại các vùng còn lại

700.000

b3) Đối với cán bộ, công chức còn lại, được thanhtoán mức giá thuê phòng ngủ theo tiêu chuẩn 02 người/phòng như sau:

Đơnvị: đồng/ngày/phòng

Vùng

Mức chi

Đi công tác tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh

900.000

Đi công tác tại các vùng còn lại

600.000

3. Mức khoán công tác phí: Đối với cán bộ công chứcđược cử đi công tác thường xuyên trên 10 ngày/tháng tại các huyện, thị xã,thành phố. Mức khoán cụ thể như sau:

Đơn vị tính:đồng/tháng/người

Vùng

Mức chi

Đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện

350.000

Đối với cán bộ, công chức xã phường, thị trấn

200.000

II. CHẾ ĐỘ CHI TỔCHỨC HỘI NGHỊ

Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị được chi hỗ trợtiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ, tiền đi lại cho đại biểu mời không thuộc diệnhưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cụ thể như sau:

1. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởnglương từ ngân sách Nhà nước:

Đơnvị: đồng/ngày/người

Cấp tổ chức hội nghị

Mức chi

Cấp tỉnh

180.000

Cấp huyện, thị xã, thành phố

120.000

Cấp xã, phường, thị trấn

70.000

2. Chi nước uống: 30.000 đồng/người/ngày (2 buổi).

Trong trường hợp tổ chức ăn tập trung, thủ trưởngcơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị quyết định mức chi nhưng tối đa khôngvượt quá 130% mức khoán bằng tiền nêu trên.

Các nội dung còn lại: thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứNghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, quy định cụ thể và tổchức triển khai thực hiện.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các bancủa Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vichức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015.


Nơi nhận:

-
VPQH, VPCTN, VPCP;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp ;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- TTr HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến