HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO TỔNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2016 CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1536/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2016 của tỉnh Quảng Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định giao tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2016 của tỉnh Quảng Bình là 25.226 biên chế, trong đó:

1. Tổng biên chế công chức là:

1.953

biên chế; trong đó:

a. Biên chế giao chính thức:

b. Biên chế dự phòng:

2. Biên chế sự nghiệp:

a. Biên chế giao chính thức:

b. Biên chế dự phòng:

1.948

05

23.273

22.975

298

biên chế.

biên chế.

biên chế, trong đó:

biên chế;

biên chế;

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XVI, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;- Chính phủ;- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;- Bộ Nội vụ;- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;- Đoàn đại biểu Quốc hội;- Thường trực HĐND,UBND, UB MTTQVN tỉnh;- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;- Lưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính