HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

______


Số: 119/2008/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


Điện Biên Phủ, ngày 14 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị, chế độ chi tiêu

tiếp khách trong nước đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

_____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số: 31/2004/QH 11 ngày 03 thàng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư số: 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số: 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài và làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số: 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số: 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007,

Sau khi xem xét Tờ trình số: 635/TTr-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị và chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo thẩm tra số: 08/BC-KTNS ngày 05/7/2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số: 95/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập như tại Tờ trình số: 635/TTr-UBND ngày 25/6/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

- Đối với, chế độ, định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên không áp dụng theo Nghị quyết này.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn