HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHIĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔQUỐC CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi,chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy banMặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 22 tháng 6năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ chi đóntiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốccấp tỉnh và cấp huyện thực hiện; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-BKTNS ngày 05 tháng7 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến củacác vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 22 tháng6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ chi đóntiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốccấp tỉnh và cấp huyện thực hiện. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hưởng chế độ gồm: các cá nhân và các đoànđại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyệntheo quy định tại Điều 1 Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nội dung chi và mức chi: theo biểu mức chi kèm theo Nghịquyết này.

3. Nguồn kinh phí: ngân sách địa phương bố trí kinh phí hỗtrợ cho hoạt động đặc thù và cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của cơquan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện theo phân cấp ngân sách.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyHội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo,triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồngnhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dânvà các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạngiám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giangkhóa VII, kỳ họp thứ hai mươi tám thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

BIỂU MỨC

CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI,CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH VÀ CẤPHUYỆN THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 119/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 củaHội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi tối đa

Ghi chú

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Chi tiếp xã giao

a

Chi tiếp xã giao gồm nước uống, bánh ngọt, trái cây (hoa quả)

Đồng/người/lần tiếp

20.000

20.000

b

Trường hợp đặc biệt có mời cơm thân mật

Thực hiện theo quy định hiện hành về chi tiếp khách trong nước.

2

Chi tặng quà lưu niệm

a

Đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc tại cơ quan

Đồng/đại biểu

200.000

100.000

b

Chúc mừng ngày sinh nhật

Đồng/người

200.000

200.000

Đối với các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

c

Chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo); không quá 02 lần/năm

Đồng/lần

300.000

200.000

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

3

Chi thăm hỏi ốm đau

Trường hợp đặc biệt không vượt quá 02 lần mức quy định trên

Đồng/người/năm thăm hỏi

500.000

300.000

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.