HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2013/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, TỶ LỆ PHẦNTRĂM (%) ĐƯỢC TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN,BÃI, MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHLẠNG SƠN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghịđịnh số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cácquy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002của Bộ Tài chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, tỷ lệ phần trăm(%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu Phí sử dụng lề đường, bến, bãi mặtnước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sáchHội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức thu, tỷ lệ phần trăm(%) được trích lại cho đơn vị tổ chức thu Phí sử dụng lề đường, bến, bãi mặtnước (không áp dụng đối với các phương tiện vận tải trong khu vực cửa khẩu vàcặp chợ biên giới) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Đối tượng nộp Phí

a) Các đối tượng được phép sử dụnglề đường, bến, bãi, mặt nước (hồ, ao, sông ...) vào mục đích đi lại, sinh hoạt,sản xuất, kinh doanh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nướcvề quản lý, sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước;

b) Các đối tượng được phép sử dụngtạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông vào mụcđích kinh doanh, dịch vụ được cấp có thẩm quyền cho phép.

2. Đơn vị tổ chức thu phí

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn tổ chức thu Phí theo phân cấp địa bàn quản lý.

3. Mức thu Phí

a) Đối với việc tạm dừng, đỗ xe ô tôở những lề đường được phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất giao thông đường bộ,đô thị. Mức thu Phí là 5.000 đồng/xe/lần tạm dừng; 100.000 đồng/xe/tháng.

b) Đối với việc sử dụng tạm thời hèphố, lòng đường đô thị, bến, bãi, mặt nước được cấp có thẩm quyền cho phép(không thuộc trường hợp Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất)khung thu Phí thực hiện như sau:

- Trên địa bàn các Phường thuộcthành phố Lạng Sơn: không quá 2% doanh thu thu được từ việc sản xuất, kinhdoanh của tổ chức, cá nhân được phép sử dụng hè phố, lòng đường đô thị, bến,bãi, mặt nước vào sản xuất, kinh doanh;

- Trên địa bàn các khu vực còn lại:không quá 1% doanh thu thu được từ việc sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cánhân được phép sử dụng hè phố, lòng đường đô thị, bến, bãi, mặt nước vào sảnxuất, kinh doanh;

- Mức thu Phí cụ thể đối với từngloại đường phố, khu vực,...do UBND tỉnh quy định, nhưng không vượt quá khungthu Phí quy định trên.

4. Tỷ lệ phần trăm (%) được tríchlại cho đơn vị tổ chức thu Phí

Đơn vị tổ chức thu phí được trích đểlại 60% trên tổng số phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trangtrải cho các hoạt động tổ chức thu phí, phần còn lại 40% nộp vào ngân sách Nhànước.

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế mức thu Phí sửdụng lề đường, bến, bãi, mặt nước tại Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐNDKXIII ngày22/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụchi cho từng cấp ngân sách ở địa phương năm 2004; tỷ lệ phần trăm (%) phân chiacác nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, thành phố ổnđịnh trong 3 năm (2004 - 2006); định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địaphương năm 2004; mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy bannhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Lạng Sơn khóa XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm