HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2015/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬNTỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thămhỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 10tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp,thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện; Báocáo thẩm tra số 284/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngânsách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tán thành Tờ trình số 51/TTr-UBNDngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chiđón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổquốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặttrận Tổ quốc các cấp hoặc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đến thăm hỏi,chúc mừng, gồm:

- Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạngtiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang;

- Các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tíntiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu cóđóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đạiđoàn kết dân tộc;

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệmật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củngcố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp caocủa Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủyban Mặt trận Tổ quốc các cấp, gồm:

- Các đoàn đại diện lão thành cách mạng, chiến sĩcách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang;

- Các đoàn đại diện các dân tộc thiểu số, các tổchức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổquốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài cóquan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốcvà củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

II. NỘI DUNG VÀ MỨCCHI

1. Chi tiếp xã giao:

Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và cá nhân đến thămvà làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp: Thực hiện theo quy định của BộTài chính về chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước.

2. Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng:

2.1. Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoànđại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốccấp tỉnh và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện:

Mức chi: không quá 500.000 đồng/1 đại biểu

2.2. Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán,ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dântộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạngtiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc,chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểutrong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng,bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

Mức chi: Không quá 500.000 đồng/1 lần do Mặt trậnTổ quốc cấp tỉnh tặng; không quá 300.000 đồng/1 lần do Mặt trận Tổ quốc cấphuyện tặng.

Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngàylễ hoặc ngày lễ trong một năm không quá 2 lần, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấptự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặcthù của từng đối tượng.

3. Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợgia đình gặp khó khăn: Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạngtiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc,chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểutrong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng,bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

3.1. Chi thăm hỏi khi bị ốm đau: Không quá1.500.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; không quá 800.000 đồng/người/năm đốivới cấp huyện.

3.2. Chi phúng viếng khi qua đời: Không quá1.000.000 đồng/người đối với cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/người đối với cấphuyện.

3.3 Chi hỗ trợ gia đình gặp khó khăn (thiên tai,hỏa hoạn): Không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cấp tỉnh; không quá500.000 đồng/gia đình/năm đối với cấp huyện.

III. NGUỒN KINH PHÍTHỰC HIỆN

Nguồn kinh phí bảo đảm cho chế độ chi đón tiếp,thăm hỏi, chúc mừng thuộc nhiệm vụ của cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm vàđược bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Ủy ban Mặt trậnTổ quốc cùng cấp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứNghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, quy định cụ thể và tổchức triển khai thực hiện.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các bancủa Hội đồng nhân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vichức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015./.

Nơi nhận:- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp ;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- TTr HĐND,UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến