HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2015/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ KINH MÔNVÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thànhphố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị địnhsố 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 củaUBND tỉnh Hải Dương về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị xãKinh Môn và thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn,tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban phápchế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh,

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Thành lậpthị xã Kinh Môn và thành lập các phường:Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân, Hiệp An và Hiệp Sơn thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cụ thể như sau:

1. Thành lập thị xã Kinh Môn

Thành lập thị xã Kinh Môn, tỉnhHải Dương trên cơ sở 163,49 km2 diện tích tựnhiên, 163.783 nhân khẩu và25 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Kinh Môn. Trụ sở làm việc là trụ sở làmviệc hiện nay của huyện Kinh Môn;

Địa giới hành chính thị xã Kinh Môn:Đông giáp thành phố Hải Phòng; Tây giáp huyện Nam Sách và thị xãChí Linh; Nam giáp huyện Kim Thành và thành phố Hải Phòng; Bắcgiáp tỉnh Quảng Ninh.

2. Thànhlập các phường thuộc thị xã Kinh Môn

a) Thành lập phường Kinh Môn

Thành lập phường Kinh Môntrên cơ sở 307,52 ha diện tích tự nhiên và 8.916 nhân khẩu của thị trấn Kinh Môn; trụ sở làmviệc là trụ sở làm việc hiện nay của thị trấn Kinh Môn;

Địa giới hành chính phường Kinh Môn: Đông giáp thành phố Hải Phòng;Tây giáp phườngHiệp Anvà phườngHiệp Sơn; Nam giáp xã Thái ThịnhLong Xuyên; Bắc giáp phường Phú Thứ.

b) Thành lập phường Phú Thứ

Thành lập phường Phú Thứ trêncơ sở 881,36ha diện tích tự nhiên và 11.859 nhân khẩu của thị trấn Phú Thứ; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của thịtrấn Phú Thứ;

Địa giới hành chính phường Phú Thứ:Đông giáp phường Minh Tân; Tây giáp xã Duy Tân; Nam giáp phường HiệpSơn, phường Kinh Môn và thành phố Hải Phòng; Bắc giáp xã Tân Dân.

c) Thành lập phường Minh Tân

Thành lập phường Minh Tântrên cơ sở 1.348,04 ha diện tích tựnhiên và 15.636 nhân khẩu của thị trấn Minh Tân; trụ sởlàm việc là trụ sở làm việc hiện nay của thị trấn Minh Tân;

Địa giới hành chính phường Minh Tân:Đông giáp tỉnh Quảng Ninh; Tây giáp xã Tân Dân và phường Phú Thứ; Namgiáp thành phố Hải Phòng; Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh.

d) Thành lập phường Hiệp An

Thành lập phường Hiệp Antrên cơ sở 350,35 ha diện tích tự nhiên và 6.438 nhân khẩu của xãHiệp AnHiệp ; trụ sở làm việc là trụ sở làmviệc hiện nay của xã Hiệp An;

Địa giới hành chính phườngHiệp An:Đông giáp phường Kinh Môn; Tây giáp xã An Phụ;Nam giáp xã Long Xuyên; Bắc giáp phường Hiệp Sơn.

e) Thành lập phường Hiệp Sơn

Thành lậpphường Hiệp Sơn trên cơ sở 697,14 ha diệntích tự nhiên và 7.222 nhân khẩu của xãHiệp Sơn; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của xã Hiệp Sơn;

Địa giới hành chính phườngHiệp Sơn:Đông giáp phường Kinh Môn; Tây giáp xã AnSinh; Nam giáp phường Hiệp An và xã An Phụ; Bắc giáp xã Phạm Mệnh, xã Duy Tânvà phường Phú Thứ.

3. Sau khithành lập thị xã Kinh Môn và thành lập 05 phường thuộc thị xã Kinh Môn

Thị xã Kinh Môn có 163,49 km2 diện tíchtự nhiên; 163.783 nhân khẩu và 25 đơn vị hành chính cấp xã gồm 05 phường: KinhMôn, Phú Thứ, Minh Tân, Hiệp An, Hiệp Sơn và 20 xã: Tân Dân, Duy Tân, HoànhSơn, Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, Minh Hòa, Thăng Long, Lạc Long, QuangTrung, Phúc Thành, Hiệp Hòa, Thượng Quận, An Phụ, An Sinh, Phạm Mệnh, Thái Sơn,Thất Hùng, Bạch Đằng, Lê Ninh.

Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chínhcấp huyện (01 thành phố, 02 thị xã và 09 huyện); 265 đơn vị hành chính cấp xã (225 xã,30 phường, 10 thị trấn);

Địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã vẫnđược giữ nguyên như khi thực hiện Chỉ thị 364/CT của Chính phủ.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp cóthẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểuHĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh HảiDương khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến