HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4824/TTr-UBND ngày 09/7/2014 về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Sỹ Hội.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu