HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 11e/ 2008/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

Sau khi xem xét Tờ trình số 5826/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với giá các loại đất năm 2009 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tán thành và thông qua phương án điều chỉnh và bổ sung giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009 tại Tờ trình số 5826/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với các nội dung sau:

1. Cơ bản giữ nguyên như phương án giá đất năm 2008.

2. Điều chỉnh giá một số loại đất cho phù hợp với tình hình chuyển nhượng thực tế trên thị trường, theo nội dung tờ trình số 5826/TTr-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết, điều chỉnh giá đất trong các trường hợp:

1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất.

2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

3. Điều chỉnh giá đất trong năm tại một số vị trí đất, một số khu vực đất và loại đất.

Trường hợp mức giá biến động tăng (giảm) trên 20%, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng phương án thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường