HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2002

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Khóa XII – Kỳ họp thứ 6

Số: 12/2002/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lào Cai, ngày 02 tháng 7 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định “Thực hiện nếp sống văn minh trong

việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng

tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

___________________


 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;

Căn cứ chỉ thị số 08-CT/TU ngày 15/01/2002 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện thông báo kết luận số 04-KL/TW ngày 19/11/2001 của Hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa IX về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW6 (lần 2) khóa VIII, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí;

Sau khi xem xét Tờ trình số 552/TT-UB ngày 28/6/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và hoạt động tín ngưỡng tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai"; báo cáo thẩm tra số 33/BC-BVHXH ngày 28/6/2002 của Ban văn hóa xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp. Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII, nhiệm kỳ 1999- 2004 thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoại tín ngưỡng tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai"

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2002.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao cho UBND tỉnh có trách nhiệm ban hành, tổ chức và chỉ đạo thực hiện Quy định này.

- Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh, trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII, nhiệm kỳ 1999-2004 thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2002.

Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử