HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚICÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ côngtác phí, chế độ chi tổ chức Hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về quyđịnh mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước vàđơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số 34/BC-BKT &NSngày 09 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vàtổng hợp ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chicông tác phí, chi tổ chức các Hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vịsự nghiệp công lập, các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổchức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghềnghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) có sử dụng kinh phí do ngân sáchtỉnh Bắc Kạn cấp như sau:

1. Mức chi công tác phí:

a) Mức chi phụ cấp lưu trú:

- Người đi công tác phải nghỉlại nơi đến công tác được hưởng phụ cấp lưu trú 70.000 đồng/ngày/người.

- Trường hợp đi công tác trongngày (đi và về trong ngày), thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi cụthể cho phù hợp nhưng không quá 50.000 đồng/ngày/người và phải được quy địnhtrong chế độ chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

b) Thanh toán tiền thuê phòngnghỉ tại nơi đến công tác:

- Người được cơ quan, đơn vị cửđi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo phương thức thanh toánkhoán với các mức sau:

+ Đi công tác ở quận thuộc thànhphố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: mức khoán 150.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác ở quận thuộc thànhphố trực thuộc trung ương: mức khoán 120.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác tại huyện thuộccác thành phố trực thuộc trung ương, tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh: mứckhoán 100.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác tại các vùng cònlại: mức khoán 60.000 đồng/ngày/người;

- Trong trường hợp mức khoán nêutrên không đủ để thuê chỗ nghỉ người đi công tác được cơ quan, đơn vị thanhtoán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp) như sau:

+ Người đi công tác là Bí thưTỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồngnhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh: mức thanh toán tối đa không vượtquá 400.000 đồng/ngày/phòng;

+ Người đi công tác là Phótrưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hộiđồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ viên thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh: mức thanh toán tốiđa không vượt quá 350.000 đồng/ngày/phòng;

+ Đối với các chức danh là cánbộ, công chức, viên chức còn lại, mức thanh toán tối đa không vượt quá 300.000đồng/ngày/phòng 2 người, trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác cólẻ người hoặc lẻ người khác giới thì được thanh toán theo mức thuê phòng tối đakhông quá 300.000 đồng/ngày/phòng.

c) Thanh toán khoán tiền côngtác phí theo tháng:

- Đối với cán bộ xã, phường, thịtrấn thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì áp dụng hìnhthức khoán theo mức khoán 70.000đồng/tháng/người.

- Đối với cán bộ thuộc các cơquan, đơn vị còn lại, phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng(như: văn thư đi gửi công văn, cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng…) thì tùy điềukiện và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiềncông tác phí cho cán bộ đi công tác theo mức khoán tối đa không quá 200.000đồng/tháng/người.

2. Mức chi tổ chức hội nghị:

a) Chi hỗ trợ tiền ăn cho đạibiểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quyđịnh sau:

- Hội nghị cấp tỉnh tổ chức: mứchỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/ngày/người;

- Hội nghị cấp huyện, thị xã tổchức: mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/ngày/người;

- Hội nghị cấp xã, phường, thịtrấn tổ chức: mức hỗ trợ tiền ăn 20.000 đồng/ ngày/người;

Trường hợp tổ chức ăn tập trung,thì cơ quan tổ chức hội nghị tổ chức ăn tập trung cho đại biểu là khách mờikhông hưởng lương từ ngân sách nhà nước tối đa theo mức quy định nêu trên vàthực hiện thu tiền ăn từ tiền công tác phí của các đại biểu hưởng lương tối đatheo mức quy định nêu trên.

b) Chi hỗ trợ tiền thuê phòngnghỉ cho đại biểu là khách mời không hưởng lương theo mức thanh toán khoán hoặctheo hóa đơn thực tế quy định về chế độ thanh toán tiền công tác phí nêu tạiđiểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này.

c) Chi nước uống: Tối đa khôngquá mức 7.000 đồng/ngày/đại biểu.

Mức chi công tác phí, chế độ tổchức hội nghị của các chương trình, dự án được tài trợ, thực hiện theo quy địnhcủa chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Những nội dung liên quan đến chếđộ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị không đề cập trong Nghị quyết nàythì thực hiện như quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC .

Điều 2.Nghị quyết nàythay thế Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND Khoá VII ngày 11 tháng 3 năm 2005 củaHội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII - kỳ họp chuyên đề về chế độ công tácphí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cônglập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2007.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấpgiám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhândân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năn 2007./.

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân