HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 02 tháng 02 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘNGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN CƯ TRÚ LÂU NĂM TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2007 –2010.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
KHOÁ IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 563/TTr-UBND ngày 26/01/2007 của Uỷ ban nhân dântỉnh về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người Kinh nghèo, đời sống khó khăn, cư trúlâu năm trên địa bàn miền núi giai đoạn 2007-2010; Báo cáo thẩm tra của Bankinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Qui định chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đời sống khó khăn, cưtrú lâu năm trên địa bàn miền núi áp dụng cho giai đoạn từ năm 2007 đến năm2010 như sau:

- Đối tượng hỗ trợ: hộ nghèo chưa được hỗ trợ về nhà ở, cưtrú lâu năm (từ 10 năm trở lên) trên địa bàn hai huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn vàđịa bàn khu vực II, III các huyện, thị xã đồng bằng; ổn định đất ở và không cótranh chấp; có nhu cầu xây nhà ở và cam kết xây nhà.

- Mức hỗ trợ từ ngân sách: 7 triệu đồng/nhà.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ và thời gian thực hiện:

+ Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh đầu tư cho chương trình pháttriển kinh tế - xã hội miền núi năm 2007 cân đối hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo cưtrú lâu năm trên địa bàn khu vực II, III thuộc hai huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn.Thời gian thực hiện năm 2007.

+ Nguồn kinh phí ngân sách cấp huyện, thị xã và các nguồnhuy động khác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo cư trú lâu năm chưa được hỗ trợ về nhàở, trên địa bàn khu vực I thuộc hai huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và khu vực II,III thuộc các huyện, thị xã đồng bằng. Thời gian thực hiện từ năm 2007 đến năm2010.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dântỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghịquyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoáIV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ tài chính;
- Tỉnh uỷ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Đaị biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban Đảng;
- VP HĐND và Đoàn ĐBQH, Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCHMai Trực