HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀCHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân về chương trìnhhoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008; qua Báo cáo thẩm tracủa Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua chương trình hoạt động giám sát của Hội đồngnhân dân tỉnh năm 2008 theo Tờ trình số 01/TTr .HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2007của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hội đồng nhân dân giám sát tạikỳ họp: xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án của Thường trực Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân, báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chấtvấn, trả lời chất vấn.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh giám sát và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân: việc tổ chức triểnkhai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008.

3. Giao các Ban của Hội đồng nhândân tỉnh giám sát 6 nội dung và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân:

- Ban Kinh tế và ngân sách: Hiệuquả sử dụng vốn ngân sách và vốn các Chương trình mục tiêu cho đầu tư pháttriển giai đoạn 2005-2007; tình hình sử dụng vốn ODA trên địa bàn giai đoạn2005-2007.

- Ban Văn hóa - xã hội: Tình hìnhthực hiện xây dựng các thiết chế và xã hội hoá trên lĩnh vực văn hóa, thể dụcthể thao trên địa bàn tỉnh.

- Ban Pháp chế: Tình hình trật tựan toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính trong trật tự an toàn giaothông; công tác thi hành án dân sự.

- Ban Dân tộc: Kết quả thực hiệnChương trình 135 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2.

1. Căncứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân chủ động xây dựng chương trình cụ thể,đúng thời gian luật định để triển khai thực hiện chương trình hoạt động giámsát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008.

2. GiaoThường trực Hội đồng nhân dân điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Bancủa Hội đồng nhân dân; theo dõi kết quả việc giải quyết các kiến nghị sau giámsát; báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồngnhân dân tỉnh năm 2008 tại kỳ họp giữa năm và cuối năm của Hội đồng nhân dân.

3. Tùyđiều kiện và tình hình thực tế của địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽđiều chỉnh, thay đổi một số nội dung giám sát cho phù hợp với sự phát triểnkinh tế, xã hội của tỉnh và báo cáo với Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để Thường trựcHội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát; báo cáovà cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dânvà các Ban của Hội đồng nhân dân; nghiêm túc giải quyết các kiến nghị và báo cáokết quả cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân đúngluật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, kỳ họp thứ 11thông qua.

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Chủ tịch nước;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT.TU,TT.HĐND,UBMTTQ,UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lệ Hồng