HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH PHÍ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤTHOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGNGÃI
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 của Uỷ ban thường vụ Quốchội;
Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1943/TTr-UBND ngày 29/6/2007 của UBNDtỉnh về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí ban hànhphí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuêđất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Đối tượng nộp phí đấu giá:Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước chophép tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất (gọi tắt là đấu giá đất) theo quy định tại Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đơn vị thu phí đấu giá:

- Hội đồng đấu giá đất tỉnh;

- Hội đồng đấu giá đất cáchuyện, thành phố.

3. Mức thu phí:

a. Trường hợp bán đấu giá quyềnsử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểma khoản 1 Điều 3 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ:

TT

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

01

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

02

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

03

Trên 500 triệu đồng

500.000

b. Các trường hợp bán đấu giáquyền sử dụng đất khác quyền sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 củaQuy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủtướng Chính phủ:

TT

Diện tích đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

01

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

02

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

03

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

04

Trên 5 ha

5.000.000

4. Quản lý và sử dụng phí đấugiá đất:

- Cơ quan thu phí được trích đểlại 90% tổng số tiền phí đấu giá đất thu được để chi phí cho việc tổ chức đấugiá đất theo quy định hiện hành của Nhà nước, số tiền phí còn lại (10%) đơn vịthu phí nộp vào ngân sách Nhà nuớc theo quy định.

- Cơ quan thu phí phải thực hiệnviệc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 củaBộ Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước về phí, lệ phí.

5. Thời điểm thực hiện: từ ngày01/8/2007.

6. Mọi quy định trước đây tráivới Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐNDtỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra,giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnhkhóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 13/7/2007.

Nghị quyết này có hiệu thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản