HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/2010/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2009/NQ-HĐND7 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2009CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀOTẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNHDƯƠNG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.
Sau khi xem xét Tờ trình số 1949/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhândân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Phụ lục chính sách thu hút,chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ban hành kèm theo Nghị quyếtsố 37/2009/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh BìnhDương; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND-VHXH ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Ban Vănhoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê chuẩn sửađổi, bổ sung Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND7 ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhândân tỉnh Bình Dương về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triểnnguồn nhân lực.

1. Bãi bỏ điểm c, khoản 1, mụcI, phần I về đối tượng áp dụng quy định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nướcnhư sau:

“Cán bộ, công chức thuộc Côngan, Quân đội, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự đượcáp dụng chính sách này khi đi học các lớp về lý luận chính trị, quản lý hànhchính Nhà nước. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách các cấp”.

2. Bổ sung vào ý thứ 3, tiết thứ2, điểm b, khoản 1, mục II, phần II về chế độ thu hút nhân lực ngành y tế nhưsau:

“Công tác tại Trạm y tế xã,phường, thị trấn (kể cả phòng khám đa khoa khu vực) thuộc các huyện Thuận An,Dĩ An, Thị xã Thủ Dầu Một; các Trung tâm y tế huyện, thị xã Thủ Dầu Một và Bệnhviện Đa khoa các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng: 15.000.000 đồng”.

3. Bổ sung vào điểm a, b, ckhoản 1, mục II, phần III về chế độ hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, viên chứcchuyên môn y tế công tác tại các cơ sở y tế công lập như sau:

a) Công tác tại trạm y tế thuộccác xã vùng khó khăn, kể cả phòng khám đa khoa khu vực đóng trên địa bàn các xãnày:

- Trình độ sau đại học: 3,5 lầnmức lương tối thiểu chung;

- Trình độ đại học: 3,0 lần mứclương tối thiểu chung;

- Trình độ cao đẳng, trung họcvà lương y: 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;

- Trình độ sơ học: 0,5 lần mứclương tối thiểu chung.

b) Công tác tại trạm y tế xã,thị trấn, kể cả phòng khám đa khoa khu vực thuộc các huyện Tân Uyên, Phú Giáo,Bến Cát, Dầu Tiếng (trừ các xã thuộc vùng khó khăn):

- Trình độ sau đại học: 2,5 lầnmức lương tối thiểu chung;

- Trình độ đại học: 2,0 lần mứclương tối thiểu chung;

- Trình độ cao đẳng, trung họcvà lương y: 0,7 lần mức lương tối thiểu chung;

- Trình độ sơ học: 0,3 lần mứclương tối thiểu chung.

c) Công tác tại trạm y tế xã,phường, thị trấn, kể cả phòng khám đa khoa khu vực thuộc các huyện Thuận An, DĩAn và thị xã Thủ Dầu Một:

- Trình độ sau đại học: 2,0 lầnmức lương tối thiểu chung;

- Trình độ đại học: 1,5 lần mứclương tối thiểu chung;

- Trình độ cao đẳng, trung họcvà lương y: 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT (10 bộ).

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang