HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2011/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨNMỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Xét Tờ trình số 3467/TTr-UBND ngày 01 tháng 12năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môitrường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ý kiến thẩm tracủa Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoángsản áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

STT

Loại khoáng sản

ĐVT

Mức thu (đồng)

Ghi chú

1

Đất khai thác để san lắp, xây dựng công trình và các loại đất khác

m3

2.000

2

Đất sét, đất làm gạch ngói

m3

2.000

3

Các loại cát khác

m3

3.000

4

Nước khoáng thiên nhiên

m3

3.000

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khaitổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giámsát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày19/12/2011; bãi bỏ Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của Hội đồngnhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 18 về việc phê chuẩnmức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoángsản.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinhkhóa VIII - kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa