HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠTĐỘNG ĐỐI VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ,PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐHÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 01 đến ngày06/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sáchđối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 17/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thịtrấn;

Xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 25/6/2013của UBND Thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt độngđối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường,thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chếHĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức khoán kinh phí hoạtđộng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụnữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở xã, phường, thị trấntrên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

- Xã, phường, thị trấn loại 1 là 48 triệu đồng/1 tổchức/1 năm.

- Xã, phường, thị trấn loại 2 là 44 triệu đồng/1 tổchức/1 năm.

- Xã, phường, thị trấn loại 3 là 40 triệu đồng/1 tổchức/1 năm.

Mức khoán kinh phí hoạt động (nêu trên) không bao gồmtiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên tráchtại xã, phường, thị trấn.

Nguồn khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặttrận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được cân đối trong dự toán ngân sách ở xã,phường, thị trấn hàng năm.

Điều 2. Giao UBND Thành phố tổ chức thựchiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này áp dung từ ngày01/8/2013.

Nghị quyết này thay thế khoản 1 Điều 1 của Nghị quyếtsố 12/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của HĐND Thành phố.

Giao Thường trực HĐND Thành phố, các ban và đại biểuHĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố HàNội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác Đại biểu Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND TP, UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND TP, các Ban HĐND TP;
- VPTU, các Ban Đảng Thành ủy;
- VP ĐĐBQH&HĐND TP, VP UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố TP liên quan;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo Thành phố;
- Báo Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh