HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2013/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖTRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚITRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVII – KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vềxây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020;

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mụctiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắccơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thônmới giai đoạn 2010 -2020; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc giavề nông thôn mới; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựngnông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việcQuy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựngnông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách và tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhtại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phêduyệt định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xâydựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2020, gồm các nội dung chủ yếusau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

a) Các xã thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia vềxây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010-2020;

b) Hộ gia đình và chủ trang trại trên địa bàn nôngthôn; hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn nông thôn;

2. Nguyên tắc hỗ trợ:

Hỗ trợ vốn cho các hạng mục, công trình thực hiệntheo kế hoạch hàng năm, các hạng mục công trình phải phù hợp với Quy hoạch xâydựng nông thôn mới của xã và thuộc đề án xây dựng nông thôn mới đã được phêduyệt.

Mức hỗ trợ xác định theo từng hạng mục công trìnhvà điều kiện thực tế ở các địa phương nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: Mức vậnđộng đóng góp của nhân dân tối đa không vượt quá 40% tổng kinh phí đầu tư củatừng hạng mục.

3. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Nội dung hỗ trợ: Xây dựng trụ sở xã; công tácđào tạo cán bộ; xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thôngthôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạtchuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản; công trìnhthể thao thôn, bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khudân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung,tiểu thủ công nghiệp, thủy sản; chợ nông thôn.

b) Mức hỗ trợ:

- Đối với tất cả các xã, hỗ trợ 100% từ ngân sáchnhà nước cho: Xây dựng trụ sở xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức vềxây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã.

- Đối với các xã thuộc các huyện nghèo thuộc Chươngtrình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanhvà bền vững đối với 61 huyện nghèo, hỗ trợ tối đa 100% từ ngân sách nhà nướccho: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm;giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn; xâydựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản; công trình thể thaothôn, bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư;phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủcông nghiệp, thủy sản.

- Đối với các xã còn lại, hỗ trợ một phần từ ngânsách nhà nước cho: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thôngthôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạtchuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản; chợ nôngthôn; công trình thể thao thôn, bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt,thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sảnxuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Số TT

Nội dung hỗ trợ

Vốn ngân sách trung ương, tỉnh (%)

Vốn ngân sách cấp huyện, xã và huy động khác (%)

1

Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng.

Thực hiện theo Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015

2

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng

70

30

3

Trường học đạt chuẩn

90

10

4

Trạm y tế xã

70

30

5

Nhà văn hóa xã, thôn bản

60

40

6

Chợ nông thôn

60

40

7

Công trình thể thao thôn, bản

60

40

8

Công trình cấp nước sinh hoạt (áp dụng đối với công trình cấp nước tập trung)

-

Đối với các xã đặc biệt khó khăn

90

10

-

Đối với các xã còn lại

75

25

9

Công trình thoát nước thải khu dân cư

60

40

10

Phát triển sản xuất và dịch vụ: Hỗ trợ hoạt động khuyến nông

Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11

Hạ tầng khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản

60

40

Điều 2. Tổchức thực hiện:

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổchức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cácBan của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các Đại biểu của Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống