HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÂNBỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcnăm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết địnhdự toán, phân bổ ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toánngân sách nhà nước năm 2014 và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm2014;

Xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh CàMau năm 2014 và Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 29/11/2013 của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóaVIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ dựtoán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014, gồm:

1. Tổng thu cân đối ngân sách địaphương là: 6.483.924 triệu đồng.

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh là:5.588.439 triệu đồng.

- Thu ngân sách tỉnh hưởng theophân cấp: 3.572.915 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trungương: 1.081.572 triệu đồng.

- Nguồn hàm lương: 203.752 triệuđồng.

- Thu quản lý qua ngân sách:730.200 triệu đồng.

b) Tổng thu ngân sách cấp huyện là:2.604.354 triệu đồng.

- Thu ngân sách tỉnh hưởng theophân cấp: 845.685 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trungương: 1.708.869 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 19.800triệu đồng.

2. Tổng chi cân đối ngân sáchđịa phương: 6.483.924 triệu đồng.

a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh là:5.588.439 triệu đồng.

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sáchcấp tỉnh là: 3.879.570 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấphuyện: 1.708.869 triệu đồng.

Phân bổ dự toán chi ngân sách cấptỉnh năm 2014 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo phụ lục số 6 (biểu số 23, 29).

b) Tổng chi ngân sách cấp huyện,thành phố là: 2.604.354 triệu đồng.

Phân bổ số bổ sung từ ngân sách cấptỉnh năm 2014 cho ngân sách các huyện, thành phố theo phụ lục số 6 (biểu số 25,27, 31).

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhgiao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; giao nhiệmvụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, thành phố theođúng thời hạn luật định và các quy định hiện hành. Chỉ đạo các cấp, các ngànhgiao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởngngân sách trước ngày 31/12/2013 và tổ chức công khai dự toán ngân sách theođúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Đối với dự phòng ngân sách vàmột số khoản kinh phí của ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết được như:chương trình mục tiêu, chi đảm bảo xã hội, chi mua sắm, sửa chữa tài sản, vốnquy hoạch, duy tu sửa chữa, thủy lợi phí và kinh phí đào tạo, Ủy ban nhân dântỉnh chịu trách nhiệm điều hành, phân bổ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo choThường trực HĐND và HĐND tỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịthụ hưởng ngân sách chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chi đúng chế độ, tiêu chuẩn,định mức và dự toán được giao.

Điều 3. Thường trực HĐND,các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quátrình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Bộ phận công nghệ - thông tin;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu