HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2014/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003, Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh HưngYên;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhândân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Ban của Hộiđồng nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nộidung các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội năm 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh mộtsố nội dung sau đây:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2014

Triển khai thực hiện nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội năm 2014 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nướcvừa có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, tiềm ẩn nhiềuyếu tố phức tạp và diễn biến khó lường. Trong tỉnh, sức mua trên thị trườngthấp; khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp còn chậm; thời tiết, dịchbệnh diễn biến phức tạp... Song với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân vàcộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyếtliệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014 của tỉnh đạt và vượt mức các mụctiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sảnphẩm (GDP) tăng 7,25%. GDP bình quân đầu người 35,62 triệu đồng. Sản xuất nôngnghiệp được quan tâm chỉ đạo và đầu tư, hỗ trợ; tổng diện tích gieo trồng107.801 ha, trong đó lúa 78.962 ha, lúa chất lượng cao chiếm 57,21%, năng suấtlúa bình quân cả năm đạt 62,01 tạ/ha, sản lượng lương thực 490.000 tấn; chănnuôi, thủy sản phát triển tăng cả về số lượng và sản lượng; chương trình xâydựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, bình quân toàn tỉnh đạt 13 tiêu chí nôngthôn mới trên xã, gần 20 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí; giá trị sản xuất nôngnghiệp, thủy sản tăng 1,82%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,45%; giá trịsản xuất thương mại, dịch vụ tăng 9,43%. Kim ngạch xuất khẩu 2.098 triệu USD.Thu ngân sách trên địa bàn 7.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 4.842 tỷ đồng;chi ngân sách 6.430 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 1.885 tỷ đồng. Tổngvốn đầu tư phát triển đạt 22.309 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tácdồn thửa đổi ruộng, xử lý đất dôi dư, xử lý các vi phạm công trình thủy lợi vàô nhiễm môi trường, xử lý xe quá tải, quá khổ có hiệu quả. Các lĩnh vực quản lýnhà nước về tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, giao thông vận tải được tăngcường. Văn hóa, giáo dục, y tế, công tác lao động, việc làm, dạy nghề và thựchiện các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội đạt nhiềukết quả; tỷ lệ hộ nghèo còn 4%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 42%. Quốcphòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương sựnỗ lực phấn đấu cao của các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp thuộc các thànhphần kinh tế, của các cấp, các ngành đã góp phần tích cực vào kết quả đạt đượctrong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạtđược, vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nôngnghiệp sang mô hình sản xuất hiệu quả cao còn chậm; tiêu thụ sản phẩm côngnghiệp còn gặp nhiều khó khăn; công tác dồn thửa đổi ruộng, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, xử lý lấn chiếm đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi, viphạm môi trường ở một số huyện thực hiện chưa quyết liệt; công tác cải cáchhành chính, nhất là thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình tộiphạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn ở mức cao; giải quyết khiếu nại, tốcáo ở các cấp vẫn còn để tồn đọng.

B. NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀGIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2015

I. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình,đề án, bảo đảm tăng trưởng kinh tế hợp lý; chuyển dịch nhanh cơ cấu, mô hìnhsản xuất nông nghiệp và tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xãhội; đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanhnghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xãhội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệuquả tài nguyên; tạo chuyển biến rõ rệt trong xử lý lấn chiếm đất đai, vi phạmcác công trình thủy lợi, giao thông, đê điều và tình trạng ô nhiễm môi trường.Tăng cường cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảoquốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

II. Các chỉ tiêu

Tổng sản phẩm (GDP) tăng 7,5%; trongđó: Giá trị sản xuất nông nghiệp-thủy sản tăng 2,5%, chỉ số sản xuất côngnghiệp tăng 8%, dịch vụ tăng 9,5%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 13% - Côngnghiệp, xây dựng 49% - Dịch vụ 38%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng39,5 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD. Thu ngân sách trên địa bàn7.200 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 4.840 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhậpkhẩu 2.350 tỷ đồng, thu từ xổ số kiến thiết 10 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng dânsố, duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%;tạo thêm việc làm mới cho 2 vạn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 54%, trongđó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40%; xây dựng thêm 25 trường đạt chuẩnquốc gia; tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế 60%; tỷ lệ làng,khu phố văn hóa 85%, tỷ lệ gia đình văn hóa 89%.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ,của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu trongchỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toánngân sách nhà nước năm 2015 của tỉnh. Chủ động xây dựng Kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 bảo đảm chấtlượng, hiệu quả, phù hợp với thực tế của tỉnh.

2. Đẩy mạnh thực hiện các chươngtrình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp đã ban hành. Triển khai thực hiệncơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôntheo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất lúa thunhập thấp sang mô hình nuôi trồng tổng hợp. Thực hiện có hiệu quả các đề án,chương trình như: Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giátrị gia tăng và phát triển bền vững; Chương trình hỗ trợ giống cây trồng, vậtnuôi, nhất là bộ giống lúa có hiệu quả kinh tế cao, nâng cao chất lượng đàn trâu,bò, đàn lợn và nuôi trồng thủy sản gắn với chăn nuôi an toàn và giám sát dịchbệnh; Đề án sản xuất giống lúa, giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Hưng Yên giaiđoạn 2011-2015. Chủ động công tác phòng, chống lụt bão, úng. Xử lý kiên quyếtcác vi phạm lấn chiếm công trình thủy lợi.

Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm từ 35 đến 37xã đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015, các xã còn lại phấn đấu đạt thêm từ2 đến 3 tiêu chí; cuối năm 2015 bình quân toàn tỉnh đạt 14,5 tiêu chí/xã. Tiếptục sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để hỗ trợ mua xi măng đầu tư xây dựng đườnggiao thông nông thôn đồng bộ và đẩy mạnh phong trào toàn dân chung tay xây dựngnông thôn mới.

3. Chú trọng đổi mới cơ chế chínhsách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranhcủa tỉnh. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợicho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụsản phẩm. Đẩy mạnh thu hút đầu tư; ưu tiên, khuyến khích đối với những dự án cóhàm lượng công nghệ cao, sử dụng hiệu quả đất đai và bảo vệ môi trường. Triểnkhai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng (sửađổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tưcông theo dừng thực hiện những dự án chưa thật sự cần thiết, gắn với tăng cườngquản lý đầu tư, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Tăng cường công tácthanh tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí và khắc phục tình trạng đầu tưdàn trải và nợ đọng xây dựng cơ bản ở cấp huyện và cơ sở. Sử dụng hiệu quảnguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở tất cả các ngành, lĩnh vực.Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch đượcduyệt; các dự án phát triển đô thị, thương mại, dự án BT, dự án đầu tư xây dựngcơ bản, nhất là các dự án trọng điểm hoàn thành trong năm 2015.

4. Hoàn thành công tác lập các Quyhoạch quan trọng của tỉnh nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để huy động cácnguồn lực đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định quyhoạch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý, thực hiện theo quy hoạch đượcduyệt. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình phát triển đô thị; phấn đấu đếnnăm 2015 thành phố Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, đô thị Mỹ Hàotrở thành thị xã.

5. Mở rộng các hoạt động xúc tiếnthương mại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả côngtác quản lý thị trường, quản lý giá cả, chống hàng giả, hàng nhái, nhất làtrong dịp Tết Nguyên đán. Giám sát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu phục vụ sảnxuất và đời sống; phát huy hiệu quả chương trình bình ổn giá đối với một số mặthàng thiết yếu.

6. Tăng cường quản lý, hoàn thànhnhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chống thất thu và nợ đọng thuế. Chú trọng côngtác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế.Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo cân đối ngânsách các cấp. Kiểm soát chất lượng tín dụng, tích cực xử lý thu hồi nợ xấu.Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hốitrái quy định.

Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chiatiền thu được từ sử dụng đất đối với các xã trong quy hoạch nội thị Mỹ Hào,giao UBND huyện điều tiết cho phù hợp.

7. Tăng cường quản lý, sử dụng tàinguyên thiên nhiên, đất đai và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Khắc phục nhữnghạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đất đai. Thực hiện có hiệu quả quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. Hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng. Đẩy nhanhviệc xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp để tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.Tiếp tục hỗ trợ xây dựng mạng lưới các điểm tập kết rác thải ở cả đô thị vànông thôn. Đẩy mạnh mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình ở tất cả cáchuyện, thành phố.

8. Đẩy mạnh quá trình chuyển giao, ápdụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân.Ưu tiên các hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực nôngnghiệp và phát triển nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, bảo vệ môi trường. Tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng bảo vệquyền lợi người tiêu dùng.

9. Tăng cường chỉ đạo thực hiện “Đổimới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo” trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thựchiện phát triển giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa để đảm bảo từng bước pháttriển toàn diện, vững chắc; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của các bậchọc. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2015-2016 ở các cấp học,bậc học. Tiến hành tổng rà soát quy mô trường, lớp học để có phương án sử dụnghiệu quả và bố trí vốn hợp lý cho xây dựng cơ bản ngành giáo dục. Chấn chỉnhviệc hợp đồng giáo viên ngoài biên chế ở các cấp trường trên địa bàn tỉnh.

10. Tiếp tục nâng cao chất lượng côngtác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng công tác y tế dự phòng,giám sát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động phát hiện và xử lý kịpthời, không để dịch bệnh bùng phát. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chươngtrình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sứckhỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra,kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề y, dược, phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân trênđịa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

11. Đẩy mạnh các hoạt động tuyêntruyền cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chínhtrị, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Chuẩn bị các điềukiện cần thiết để tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 100 năm ngàysinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện việc học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm nếp sống văn minhtrong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạtđộng văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và lễ hội. Chú trọng đầu tư cơ sở vậtchất cho lĩnh vực thể dục thể thao. Phát triển sâu rộng phong trào thể dục thểthao quần chúng; nâng cao thành tích các môn thể thao mũi nhọn có lợi thế.

12. Thực hiện kịp thời các chế độchính sách cho các đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,“Bảo trợ trẻ em”, công tác giảm nghèo, thông qua các chương trình, dự án hỗ trợcác hộ nghèo để giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%, 98% hộ giađình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình, 100% xã,phường, thị trấn làm tốt công tác người có công. Thực hiện tốt các chính sáchbảo trợ xã hội, chú trọng chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Quản lý có hiệu quả các đối tượng sử dụng ma túy, mại dâm. Tập trung giải quyếtviệc làm cho người lao động, phấn đấu tạo thêm việc làm cho 1,8 vạn lao động,xuất khẩu trên 3 nghìn lao động. Dạy nghề cho khoảng 4,6 vạn lao động, trong đócó 4 nghìn lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, trongđó lao động qua đào tạo nghề 40%.

13. Bảo đảm tốt thông tin liên lạcphục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu củanhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quanhành chính nhà nước. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa cáchoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, kịp thời truyền tải cácchủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các thông tinkinh tế - xã hội đến với nhân dân.

14. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốcphòng, quân sự địa phương; hoàn thành chỉ tiêu huy động lực lượng dự bị độngviên và chỉ tiêu tuyển quân năm 2015. Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thựchiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung tấn công truy quét tội phạm vàtệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; đảm bảo antoàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn tổ chức tại tỉnh. Đẩymạnh cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, giáodục pháp luật. Tập trung xử lý dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéodài, kiên quyết không để xảy ra điểm nổi cộm phức tạp mới. Tăng cường công táctiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.

15. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hànhchính; củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyềncác cấp. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đã ban hành,kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ những quy địnhkhông còn phù hợp. Thực hiện tốt công tác thanh tra công vụ, xây dựng đội ngũcán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực. Nâng cao ý thức thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí, đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng tiêucực trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản đối với các đốitượng theo quy định. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tíchchào mừng Đại hội Đảng các cấp.

IV. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cáctổ chức thành viên, các tổ chức xã hội tích cực tham gia giám sát, động viêncác tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toànthể nhân dân, các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, lực lượng vũ trangtrong tỉnh nỗ lực phấn đấu; tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện quyết liệthơn để khắc phục những hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức, thực hiệnthắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dântỉnh khóa XV-Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 05/12/2014./.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thông