HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN DẠY VÀHỌC TIẾNG ANH TẠI HUYỆN CÔN ĐẢO GIAI ĐOẠN 2015 – 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHBÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 264/2005/QĐ-TTG ngày 25tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtđề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn2008-2020;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CPngày 06tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 17tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtquy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-VũngTàu đến năm 2030;

Thực hiện Quyết định số 1742/QĐ-BKHĐT ngày 15tháng 11 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việcphê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh BàRịa-Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030;

Căn cứ Thông tư liêntịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10tháng 4 năm 2013 của liên BộTài chính-Bộ Giáo dục-Đào tạo về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiệnchương trình mục tiêu quốc gia giáo dục-đào tạo giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức đối với cơ quan nhà nướcvà đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việclập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho côngtác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Sau khi xem xét Tờ trìnhsố 73/TTr-UBND ngày 13tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phêduyệt đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015-2018; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-VHXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ban Văn hóa-Xã hộivà ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt đề án dạy và học tiếngAnh tại huyện Côn Đảo giai đoạn năm 2015-2018 theo nội dung Tờ trình số73/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia họctập:

- Số cán bộ,công nhân, viên chức, bao gồm cả các đơn vị trực thuộc tỉnh và Trung ương đóngtrên địa bàn: khoảng 405 người;

- Số tiểu thương: khoảng160 người;

- Số người đăngký làm việc tại các khách sạn, nhà nghỉ: khoảng 400 người;

- Số người đăng ký làmviệc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn): khoảng 240người;

- Số người lái xe du lịch,xe ôm, xe taxi: khoảng 60 người;

- Số người dân đang sinhsống tại 10 khu dân cư trên địa bàn huyện, khoảng: khoảng 420 người;

- Đối với lực lượng vũtrang: khoảng 235 người.

Tổng cộng các đối tượngđược hưởng thụ đề án là: khoảng 1.920 người.

2. Đối tượng thụ hưởngtheo đề án:

- Cán bộ, công chức,viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan nhà nước và lực lượngvũ trang được miễn học phí 100%;

- Các đối tượng còn lại(làm nghề tự do như: Tiểu thương, lái xe, kinh doanh các dịch vụ du lịch, nhàhàng, khách sạn, quán ăn; nhân dân ở các Khu dân cư, trên địa bàn huyện Côn Đảo,...)nộp 30% học phí, nhà nước hỗ trợ 70% học phí.

3. Hình thức tổ chức cáclớp học:

- Tổ chức học tập trungdo giáo viên Việt Nam đã được đào tạo chuyên môn theo chương trình tiếng Anhgiao tiếp phù hợp với đặc điểm riêng của huyện Côn Đảo đảm nhiệm. Bên cạnh đó,học viên còn được làm quen với người nước ngoài thông qua một số hoạt động giaolưu trong lớp và ngoại khóa.

- Thời gian mở lớp: Họcvào các buổi phù hợp trong tuần, mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ liên tục,thời lượng mỗi lớp khoảng 06 tháng

- Nội dung giảng dạy mỗilớp được chia thành 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Đào tạocăn bản về tiếng Anh cùng các chuyên đề về giao tiếp căn bản trong vòng 03tháng (72 giờ).

+ Giai đoạn 2: Củng cốvà đào tạo chuyên sâu về một số lĩnh vực liên quan đến công việc của người dân,đồng thời lồng ghép các nội dung giới thiệu về huyện đảo trong vòng 03 tháng(72 giờ).

- Dự kiến lộ trình mở lớp:Thực hiện trong 04 năm, mở 96 lớp, đào tạo khoảng 1.920 học viên.

4. Nội dung học tập:

- Thực hiện từng bướctheo chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành theo Quyết địnhsố 66/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bêncạnh đó tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Anh theo từng đối tượng. Chươngtrình giảng dạy được tổng hợp dựa trên giáo trình: First Choice, Headway, NewInterchange, Smart Choice, Speaking Naturally, tài liệu luyện thi TOEIC, TOEFL,IELTS…; kết hợp với các tư liệu được cung cấp bởi Ban Quản lý di tích lịch sửCôn Đảo, Ban Quản lý vườn quốc gia Côn Đảo,…

- Nội dung chủ yếu đượcbiên soạn trên tinh thần giao tiếp hàng ngày, đảm bảo được hình thức tập trung linhhoạt, hướng dẫn và tự học, phục vụ nhu cầu thực tế tại địa phương.

5. Kinh phí thực hiện:Nguồn ngân sách tỉnh và xã hội hóa.

6. Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục - Đào tạo.

7. Đơn vị thực hiện: Ủyban nhân dân huyện Côn Đảo.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh BàRịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015 và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh