HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 02 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀPHẤN ĐẤU TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ11 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1291/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị banhành Nghị quyết về phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm2015, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 1291/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 củaUỷ ban nhân dân tỉnh về phấn đấu tăng thungân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

1. Tập trung cao độ phấn đấutăng thu ngân sách nhà nước năm 2015, góp phần hoàn thành toàn diện, vượt mứccác chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2015:

Phấn đấu tổng thu cân đối ngânsách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 18,84% so vớidự toán trung ương giao (số tuyệt đối tăng 555 tỷ đồng) và tăng 13,67% sovới Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh (sốtuyệt đối tăng 421 tỷ đồng), trong đó:

- Thu nội địa: 2.630 tỷ đồng,tăng 437 tỷ đồng so với dự toán trung ương giao và tăng 328 tỷ đồng so với Nghịquyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thuế xuất, nhập khẩu: 870 tỷđồng, tăng 118 tỷ đồng so với dự toán trung ương giao và tăng 93 tỷ đồng so vớiNghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Sử dụng số tăng thu:

Toàn bộ số tăng thu phần ngânsách địa phương được hưởng được sử dụng để cân đối làm lương tăng theo quy địnhcủa Chính phủ; số còn lại tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng tâm,trọng điểm và thanh toán nợ đọng, trả nợ ứng trước xây dựng cơ bản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổchức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Hà Nam khoá XVII kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 02 tháng 7 năm2015./.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng