HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2013ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ QUYẾT ĐỊNH TỔNGBIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp cônglập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2251/TTr-UBND ngày 19 tháng 6năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2013 đối với các cơ quan đảng, Mặt trậnTổ quốc, các đoàn thể và Quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2014 như sau:

1. Bổ sung 68 biên chế sự nghiệp năm 2013 để thực hiện nhiệmvụ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ đốivới đối với các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

2. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh PhúThọ, gồm:

2.1. Biên chế sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành, Ủy bannhân dân các huyện, thành, thị, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, các hội và quỹ: 28.784 biên chế, trong đó:

- Biên chế giao ngay từ đầu năm 2014 là: 28.684 biên chế.

- Biên chế giao tính đến tháng 6 năm 2013: 28.620 biên chế.Tăng so với biên chế giao năm 2013 là 1.239 biên chế, gồm:

+ Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 23.223 biên chế, tăng 1.218biên chế.

+ Sự nghiệp Y tế - Bảo trợ xã hội: 3.953 biên chế, tăng 5biên chế.

+ Sự nghiệp Văn hoá: 621 biên chế, tăng 8 biên chế.

+ Sự nghiệp Khoa học: 573 biên chế, tăng 8 biên chế.

+ Sự nghiệp khác: 197 biên chế, không tăng.

+ Phục vụ công cộng: 53 biên chế, không tăng.

- Biên chế dự phòng của năm 2013 còn 64 biên chế sẽ đượcgiao bổ sung trong năm 2013 cho các đơn vị khi được thành lập thêm tổ chức mớihoặc bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ; bố trí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷquản lý và để thực hiện chính sách thu hút của tỉnh.

Biên chế dự phòng năm 2014: 100 biên chế.

2.2. Biên chế sự nghiệp để thực hiện nhiệm vụ hợp đồng theoNghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ đối với đối với các cơquan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 112 biên chế. Tăng so với biênchế giao năm 2013 là 44 biên chế.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhândân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoáXVII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư lệnh Quân khu II;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Các đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CPVP;
- TPP, CV;
- L­ưu VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc