HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SỐ 08/ĐA-UBND NGÀY 03/10/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHNINH BÌNH VỀ CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG THÀNH PHỐ NINH BÌNHSANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Giáo dục; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủquy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộmáy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy địnhvề trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dânlập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non báncông sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông báncông sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhĐiều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thôngcó nhiều cấp học;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 03/10/2013 về việc chuyển đổitrường trung học phổ thông bán công thành phố Ninh Bình sang loại hình trườngtrung học phổ thông công lập; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ýkiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê duyệt Đề án số08/ĐA-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về chuyển đổitrường trung học phổ thông bán công thành phố Ninh Bình sang loại hình trườngtrung học phổ thông công lập (có Đề án kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này đượcHội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày14/10/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: GD&ĐT, Tài chính, Nội vụ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực huyện, thành, thị ủy;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình, Công báo tỉnh;
- Trường THPT bán công thành phố Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành