HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

TP. Vĩnh Long, ngày 18 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAĐỀ ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG TRƯỜNG AN, PHƯỜNG TÂN NGÃI, PHƯỜNG TÂN HOÀ VÀ PHƯỜNG TÂNHỘI THUỘC THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG KHOÁ X,
NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP LẦN THỨ 11 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày30/9/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/NĐ-CP ngày 05/7/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày26/7/2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận,phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày15/6/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị địnhsố 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộctỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quyhoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến2050;

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UB ngày16/6/2004 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt đồ ánđiều chỉnh qui hoạch chung thị xã Vĩnh Long đến năm 2020 (nay là thành phố VĩnhLong);

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày09/5/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt quihoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Mỹ Thuận thị xã Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000 (naylà thành phố Vĩnh Long);

Sau khi xem xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày14/10/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long về việc thành lập phườngTrường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hoà và phường Tân Hội thuộc thành phốVĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

Qua báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hộiđồng nhân dân thành phố ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thànhphố Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Đề án Thànhlập phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hoà và phường Tân Hội thuộcthành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên vàdân số hiện có của 04 xã thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo Tờtrình số 138/TTr-UBND ngày 14/10/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long,với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Thành lập phường Trường An thuộc thành phốVĩnh Long trên cơ sở toàn bộ 565,77 ha diện tích tự nhiên và 7.530 nhân khẩucủa xã Trường An.

Địa giới hành chính phường Trường An:

+ Phía Bắc giáp xã An Bình - huyện Long Hồ -tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Đông giáp phường 9 - thành phố Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Nam giáp xã Tân Hạnh - huyện Long Hồ -tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Tây giáp xã Tân Ngãi - thành phố VĩnhLong - tỉnh Vĩnh Long

b) Thành lập phường Tân Ngãi thuộc thành phốVĩnh Long trên cơ sở toàn bộ 899,67 ha diện tích tự nhiên và 9.453 nhân khẩucủa xã Tân Ngãi.

Địa giới hành chính phường Tân Ngãi:

+ Phía Bắc giáp xã Hoà Hưng - huyện Cái Bè -tỉnh Tiền Giang và xã An Bình - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long.

+ Phía Đông giáp với xã Trường An - thành phốVĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Phía Nam giáp với xã Tân Hạnh - huyện Long Hồ- tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Tây giáp với xã Tân Hoà - thành phố VĩnhLong - tỉnh Vĩnh Long.

c) Thành lập phường Tân Hoà thuộc thành phố VĩnhLong trên cơ sở toàn bộ 742,45 ha diện tích tự nhiên và 8.610 nhân khẩucủa xã Tân Hoà.

Địa giới hành chính phường Tân Hoà:

+ Phía Bắc giáp xã Hoà Hưng - huyện Cái Bè -tỉnh Tiền Giang

+ Phía Đông giáp xã Tân Ngãi - thành phố VĩnhLong - tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Nam giáp xã Tân Hạnh - huyện Long Hồ -tỉnh Vĩnh Long và xã An Phú Thuận - huyện Châu Thành - tỉnh Đồng Tháp

+ Phía Tây giáp xã Tân Hội - thành phố Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long và xã An Phú Thuận - huyện Châu Thành - tỉnh Đồng Tháp

d) Thành lập phường Tân Hội thuộc thành phố VĩnhLong trên cơ sở toàn bộ 520,04 ha diện tích tự nhiên và 8.467 nhân khẩucủa xã Tân Hội.

Địa giới hành chính phường Tân Hội:

+ Phía Bắc giáp xã Hoà Hưng - huyện Cái Bè -tỉnh Tiền Giang

+ Phía Đông giáp xã Tân Hoà - thành phố VĩnhLong - tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Nam giáp xã An Phú Thuận - huyện ChâuThành - tỉnh Đồng Tháp.

+ Phía Tây giáp thị trấn Cái Tàu và xã Phú Hựu -huyện Châu Thành - tỉnh Đồng Tháp.

* Sau khi thành lập 4 phường thuộc thành phố VĩnhLong: Thành phố Vĩnh Long có 4.801 ha diện tích tự nhiên và 140.371 nhânkhẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Phường 1, phường 2, phường 3,phường 4, phường 5, phường 8, phường 9, phường Trường An, phường Tân Ngãi,phường Tân Hoà và phường Tân Hội (không tăng thêm đơn vị hành chính mới).

Điều 2.

1. Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long giaocho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long tiếp tục xây dựng chỉnh sửa,hoàn chỉnh đề án theo ý kiến đóng góp của quí đại biểu và theo kết luận của chủtoạ tại kỳ họp này. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh sớm hoànchỉnh các hồ sơ thủ tục để báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhândân tỉnh xem xét.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân căn cứ chức năng, nhiệmvụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phốVĩnh Long khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 (bấtthường) ngày 18/10/2013./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lan Phương