HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 04 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁNCÔNG NHẬN THỊ TRẤN PLEI KẦN MỞ RỘNG, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM ĐẠT TIÊUCHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày14/01/2013 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày30/09/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 38/TTr-UBND ngày 04/6/2013 về việc thông qua Đề án công nhận thị trấnPlei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia củacác đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án công nhận thị trấnPlei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn chuẩn đô thị loại IVvới những nội dung sau:

1. Phạm vi, ranh giới:

1.1. Phạm vi thị trấn Plei Kần mở rộng: Gồm các tổdân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; các thôn 4, 5, 6, 7 của thị trấn Plei Kần hiệntrạng và một phần diện tích của xã Đăk Xú (các thôn: Chiên Chiết, Đăk Tang,Ke Joi, Xuân Tân, Ngọc Thư, Ngọc Tiền);xã Bờ Y (các thôn: NgọcHải, Bắc Phong, Kon Khôn, Đăk Mê, Măng Tôn). Tổng diện tích khoảng 3,968 ha.

1.2. Ranh giới:

- Phía Đông giáp: Sông Pô Kô.

- Phía Tây giáp: Thôn Tà Ka, xã Bờ Y, huyện NgọcHồi.

- Phía Bắc giáp: Xã Đăk Nông, xã Đăk Xú, huyện NgọcHồi.

- Phía Nam giáp: Xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi.

2. Đánh giá tiêu chuẩn và phân loại đô thị: Tổngsố điểm thị trấn Plei Kần mở rộng đạt được theo 6 tiêu chuẩn theo Nghị định số42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị, đảm bảo đủđiều kiện để công nhận thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tumđạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tấtcác thủ tục theo quy định trình các cấp có thẩm quyền xem xét công nhận thịtrấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loạiIV.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KonTum khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các UB của QH;
- Ban công tác đại biểu QH;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND và UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban