HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 120/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH KHU BẢO TỒN BIỂN PHÚ QUỐC, TỈNHKIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊNGIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướngdẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhândân tỉnh về việc ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển PhúQuốc, tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 45/BC- BKTNS ngày 05 tháng 7 năm 2010của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dântỉnh tán thành Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhândân tỉnh về việc ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biểnPhú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp phí: khách đitham quan, du lịch tại Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, kể cả ngườitrong nước và nước ngoài.

2. Mức thu: 5.000đồng/người/lượt (đã bao gồm phí bảo hiểm).

3. Đối tượng miễn thu phí: miễnthu phí đối với tổ chức, cá nhân đến nghiên cứu, học tập và trẻ em từ 12 tuổitrở xuống.

4. Cơ quan thu phí: Ban Quản lýKhu bảo tồn biển Phú Quốc (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

5. Quản lý, sử dụng phí: số phíthu được trong kỳ được để lại 90% trên tổng số thu để trang trải chi phí choviệc thu phí, đóng bảo hiểm và thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động Khu bảo tồnbiển Phú Quốc, phần còn lại 10% nộp vào ngân sách nhà nước.

6. Giao Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định danh mục hàng hóa, dịch vụ Khu bảo tồn biển Phú Quốc theo quy địnhvề quản lý giá.

Điều 2. Thời gian thựchiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnhthông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thựchiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi tám thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn