HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/2013/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, TỶ LỆPHẦN TRĂM (%) ĐƯỢC TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘTHEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệphí;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi,bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sửdụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày03 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%)được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu Phí sử dụng đường bộ theo đầu phươngtiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức thu, tỷ lệ phầntrăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu Phí sử dụng đường bộ theo đầuphương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Mức thu Phí (không bao gồm xe máy điện)

Số TT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu
(đồng/năm)

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3

50.000

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3

100.000

3

Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh

2.160.000

2. Tỷ lệ phần trăm (%) được tríchlại cho đơn vị tổ chức thu Phí

Đối với các phường, thị trấn đượctrích lại 10% trên tổng số phí thu được, đối với các xã được trích lại 20% trêntổng số phí thu được để trang trải cho các hoạt động tổ chức thu phí theo quyđịnh trước khi nộp vào tài khoản của “Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lạng Sơn”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dântỉnh thông qua.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 31 tháng 7 năm2013./.

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm