HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân

tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016

————————————

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4825/TTr-UBND ngày 09/7/2014 về việc giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2014 đối với ông Hà Tân Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu