HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

nhiệm kỳ 2011 - 2016

——————————

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002;

Xét Tờ trình số 189/TTr-TCCB ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh;

Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Phạm Thanh Hải.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu