HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2014/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2014

NGHỊQUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TỪ NGÂNSÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ CÔNG TÁC THỎA THUẬN QUỐCTẾ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 26/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 3năm 2008 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảmcho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; Thông tư số 129/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý và sử dụngkinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tácthỏa thuận quốc tế;

Sau khi xem xét Tờ trình số 654/TTr-UBND ngày 28tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị quy định mức chi từ ngân sáchnhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tếtại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tếvà Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi từ ngân sách nhànước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế tạicác cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định việc quản lý, sử dụngvà quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốctế và công tác thỏa thuận quốc tế theo quy định tại Nghị định số 26/2008/NĐ-CP ngày05 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ.

b) Đối tượng áp dụng: Cơ quan cấp tỉnh được giao nhiệmvụ thực hiện công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế theo quyđịnh của Luật Ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế, Pháp lệnh Ký kết vàthực hiện thỏa thuận quốc tế.

2. Các mức chi:

a) Đối với nội dung và mức chi đã được cấp có thẩm quyềnquy định cụ thể thì áp dụng theo các quy định đó.

b) Đối với những nội dung chi phục vụ các hoạt độngthực hiện công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế quy định tại Thôngtư số 129/2013/TT-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính nhưng chưa được quy địnhmức chi cụ thể, thì các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để thựchiện theo chứng từ chi hợp pháp trong phạm vi dự toán được giao hằng năm.

c) Những nội dung và mức chi có tính chất đặc thù đượcquy định mức tối đa tại Thông tư số 129/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2013của Bộ Tài chính áp dụng như sau:

TT

Nội dung chi

ĐVT

Mức chi thực hiện công tác điều ước quốc tế (đồng)

Mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế (đồng)

1

Chi soạn thảo đề cương chi tiết:

- Soạn thảo đề cương mới

Đề cương

2.700.000

2.000.000

- Soạn thảo đề cương sửa đổi, bổ sung

Đề cương

2.250.000

1.600.000

2

Chi soạn thảo điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế:

- Soạn thảo dự thảo mới

Văn bản

7.200.000

4.000.000

- Soạn thảo dự thảo sửa đổi, bổ sung

Văn bản

4.500.000

2.500.000

3

Chi cho các cá nhân tham gia cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; hội thảo về kế hoạch đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; chi hội đồng thẩm định điều ước quốc tế, tư vấn thẩm định điều ước quốc tế (nếu có):

- Người chủ trì cuộc họp

Người/buổi

135.000

120.000

- Các thành viên tham dự

Người/buổi

90.000

80.000

- Lấy ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự

Văn bản

450.000

400.000

4

Chi báo cáo tổng hợp ý kiến; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý; báo cáo thẩm định điều ước quốc tế; báo cáo kiểm tra đề xuất đàm phán, ký kết điều ước quốc tế; văn bản ý kiến của Bộ Ngoại giao đối với đề xuất ký kết Thỏa thuận quốc tế

Văn bản/báo cáo

900.000

800.000

5

Chi báo cáo nhận xét, đánh giá của người phản biện, ủy viên hội đồng thẩm định; báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng của đơn vị chủ trì soạn thảo:

- Đối với dự thảo mới hoặc thay thế

Báo cáo

900.000

800.000

- Đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều

Báo cáo

630.000

560.000

6

Báo cáo theo dõi tình hình thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế:

- Báo cáo theo dõi tình hình thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước

Báo cáo

7.200.000

6.400.000

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế định kỳ hàng năm của các ngành

Báo cáo

4.500.000

4.000.000

- Báo cáo theo dõi tình hình thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo chuyên đề hoặc đột xuất

Báo cáo

2.700.000

2.400.000

7

Chi soạn thảo văn bản góp ý, báo cáo thẩm định, thẩm tra văn bản:

- Văn bản góp ý:

+ Đối với dự thảo mới

Văn bản

900.000

400.000

+ Đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung

Văn bản

450.000

200.000

- Báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra:

+ Đối với dự thảo mới hoặc thay thế

Báo cáo

1.350.000

800.000

+ Đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung

Báo cáo

900.000

540.000

8

Chi chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu các loại báo cáo, bản thuyết minh, tờ trình

Lần chỉnh lý

450.000

400.000

9

Chi chỉnh lý dự thảo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Lần chỉnh lý

540.000

480.000

10

Chi cấp ý kiến pháp lý cho các điều ước quốc tế, thỏa thuận vay, thỏa thuận bảo lãnh Chính phủ (bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến công tác cấp ý kiến pháp lý như: soạn thảo, họp, dịch tài liệu, ý kiến chuyên gia phản biện và các công việc khác phục vụ việc cấp ý kiến pháp lý)

Ý kiến pháp lý

3.600.000

3.200.000

11

Chi lấy ý kiến chuyên gia độc lập: Trường hợp đề xuất đàm phán, ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, thẩm định điều ước quốc tế, đề nghị, dự kiến chương trình soạn thảo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; tờ trình, dự thảo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và các loại báo cáo liên quan đến điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập

Văn bản

900.000

800.000

12

Chi bồi dưỡng cho các thành viên trực tiếp tham gia trong những ngày đàm phán, họp với phía đối tác về điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế được tổ chức ở trong nước; chi bồi dưỡng cho việc rà soát văn bản phục vụ lễ ký điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế nhân các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao nước ngoài

Người/buổi

135.000

120.000

Đối với các điều ước quốc tế liên quan đến nhiều ngành,lĩnh vực khác nhau thì việc thực hiện các công việc nêu trên đối với mỗi mộtngành, lĩnh vực được chi theo định mức chi từ điểm 01 đến điểm 12 của phụ lụcnêu trên.

Điều 2. Kinh phí thực hiện và việc quản lý, sửdụng:

1. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện công tác điều ước quốc tế và côngtác thỏa thuận quốc tế được Nhà nước, Chính phủ phân công cho các cơ quan cấptỉnh thực hiện do ngân sách trung ương bảo đảm.

b) Kinh phí thực hiện công tác thỏa thuận hợp tác quốctế nhằm thực hiện hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa cơ quan cấp tỉnh do ngân sách tỉnh cân đối trong dự toán chi hoạt động thườngxuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

c) Trường hợp công tác điều ước quốc tế, công tác thỏathuận quốc tế được tài trợ từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), việntrợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức khác và cá nhân ởnước ngoài thì việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ đó được thực hiệntheo quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chínhphủ về Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA vànguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng10 năm 2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủnước ngoài và các văn bản hướng dẫn liên quan.

d) Cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện côngtác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế có trách nhiệm sử dụng kinhphí được cấp đúng mục đích, nội dung, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành vànhững quy định tại văn bản này.

2. Lập, phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán kinhphí bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế theo quyđịnh hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, nếu Trung ươngcó thay đổi khung mức chi hoặc cần thiết phải điều chỉnh tăng mức chi trongphạm vi khung quy định tại Thông tư số 129/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2013của Bộ Tài chính, giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổsung cho phù hợp sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổchức thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhândân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh QuảngNam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang