HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

CÔNG BỐ VĂN BẢN QUYPHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12NĂM 2006 HẾT HIỆU THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ THỨ 11

(Từ ngày 04 đếnngày 07 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND,UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lývăn bản qui phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 29 tháng 11năm 2007 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết công bố văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành và Báo cáo thẩm trasố 09/BC-BPC ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳhọp thứ 11 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 hết hiệuthi hành như sau:

1. Nghị quyết số 72/2003/NQ-HĐND6 ngày 17 tháng7 năm 2003 về chủ trương áp dụng một số biện pháp xử lý đối với hành vi đưa tạpchất vào nguyên liệu thuỷ sản.

2. Nghị quyết số 75/2003/NQ-HĐND6 ngày 17 tháng 7 năm 2003 chấp thuận chủ trương về áp dụng chínhsách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Nghị quyếtsố 77/2003/NQ-HĐND6 ngày 17 tháng 7 năm 2003 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chicho các cấp chính quyền địa phương thời kỳ 2004-2006.

4. Nghị quyết số 82/2003/NQ-HĐND6 ngày 18 tháng 12năm 2003 về ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh Cà Mau.

5. Nghị quyết số 83/2003/NQ-HĐND6 ngày 18 tháng 12năm 2003 về tỷ lệ phân chia nguồn thu cho từng huyện, thành phố và từng xã, phường,thị trấn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. UBND tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân giao Thườngtrực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giámsát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIIkỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- TT. Tỉnh uỷ;
- UBND tỉnh;
- BTT.UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- TT. HĐND, UBND các huyện, tp;
- Lưu: VP.HĐND

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình