HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh,

tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050

——————————

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 31/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4279/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2014;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

(Có hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung kèm theo).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án theo quy định để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu