HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2013/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 90/2012/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VIII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 90/2012/NQ-HĐND ngày 08tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thông qua Quyđịnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 10tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyếtsố 90/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàntỉnh Đồng Tháp năm 2013; Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách Hội đồngnhân dân tỉnh số 36/BC- HĐND ngày 16/9/2013 và ý kiến các đại biểu Hội đồngnhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 1của Nghị quyết số 90/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhândân tỉnh Đồng Tháp về việc thông qua Quy định giá các loại đất trên địa bàntỉnh năm 2013, cụ thể sau:

1. Bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực 2 của huyệnTam Nông (tại Phụ lục 2):

Tên đường

Loại lộ

Đơn giá Vị trí 1 (đồng/m2)

* Đường liên xã An Long- Phú Ninh- Phú Thành A

- Từ Quốc lộ 30 đến phía đông Đường nước Hợp tác xã Phú Thọ

L3

600.000

- Từ phía đông Đường nước Hợp tác xã Phú Thọ đến ranh An Long- Phú Ninh

L4

300.000

* Đường huyện An Hòa- Hòa Bình

- Từ Quốc lộ 30 đến Kênh 2/9

L3

400.000

- Từ Kênh 2/9 đến ranh xã An Hòa- Phú Thành B

L4

300.000

2. Bổ sung giá đất ở đô thị của huyện Tam Nông (tạiPhụ lục 3):

Tên đường

Đơn giá

(đồng/m2)

- Đường Huỳnh Công Sính

Bổ sung các hẻm ngang đến đường Trần Hưng Đạo (đoạn CDC Ao Sen), thị trấn Tràm Chim

2.000.000

Vị trí 1, đường L1

- Bổ sung Đường số 5 (cụm dân cư khóm 5, ấp 3, thị trấn Tràm Chim)

600.000

Vị trí 1, đường L4

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hànhQuyết định điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm2013. Trong quá trình điều hành, nếu có yêu cầu điều chỉnh giá đất, Ủy ban nhândân tỉnh thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh theo quy định và báocáo Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan Hội đồng nhân dân Tỉnh và các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ĐồngTháp khoá VIII, kỳ họp bất thường thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2013 và có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPCP (I + II);
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- TT/TU, UBKTTU;
- Đoàn ĐBQH, ĐBHĐND Tỉnh;
- UBND, UBMTTQ Tỉnh;
- Sở Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TTHĐND, UBND H.Tam Nông;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân