HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂMB, KHOẢN 7 VÀ ĐIỂM B, KHOẢN 8, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2013/NQ-HĐND NGÀY07/3/2013 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆNĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ BỔ SUNG VÀO NGHỊ QUYẾT SỐ 191/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2010 CỦA HĐND TỈNH ĐỐI VỚI TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂNCHIA NGUỒN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ GIỮACÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014, GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcđược Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Trên cơ sở Nghị quyết số71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộtheo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnhvà Nghị quyết số191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi ngânsách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sáchtỉnh Đồng Nai năm 2011, giai đoạn 2011 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8514/TTr-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm b, Khoản 7,Điều 1 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh về việc thuphí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnhvà bổ sung Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đốivới tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầuphương tiện đối với xe mô tô giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nainăm 2014, giai đoạn 2014 - 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sáchHĐND tỉnh và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua

1. Sửa đổi Điểmb, Khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013của HĐND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xemô tô trên địa bàn tỉnh, như sau:

“b) Mức thu phí:

- Loại xe có dung tích xi lanhdưới 100 cm3 là 50.000 đồng/xe/năm.

- Loại xe có dung tích xi lanhtrên 100 cm3 là 105.000 đồng/xe/năm.

- Riêng xe chởhàng 04 bánh có gắn động cơ 01 xi lanh áp dụng mức thu theo mức quy định tạiThông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính là 2.160.000đồng/xe/năm”.

2. Sửa đổi Điểmb, Khoản 8, Điều 1 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnhvề việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địabàn tỉnh, như sau:

“b) Số tiền cònlại sau khi trích, cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách địa phương và đượcđiều tiết 100% cho ngân sách cấp huyện để chi cho ngân sách cấp xã đầu tư xâydựng đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới”.

3. Bổ sung vàoNghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phầntrăm (%) phân chia nguồn thu từ thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiệnđối với xe mô tô giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014,giai đoạn 2014 - 2015 theo Tờ trình số 8514/TTr-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh,cụ thể như sau:

a) Về tỷ lệ điều tiết nguồn thuphí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô:

Điều tiết toàn bộ (100%) số tiềncòn lại sau khi trích về cho ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh và thànhphố Biên Hòa đối với số thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối vớixe mô tô của các địa phương trên.

b) Về sử dụng nguồn thu phí sửdụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô được điều tiết:

Ngân sách cấp huyện sử dụng nguồnthu được điều tiết để chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã đầu tư đường giao thôngnông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định pháp luậthiện hành.

Điều 2. Thời gian thực hiện

1. Mức thu phí sửa đổi được ápdụng từ ngày 01/01/2015;

2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chianguồn thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô giữa ngânsách cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được áp dụng kể từ ngày20/8/2014 (ngày Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ có hiệulực thi hành).

Điều 3. Giao UBND tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật tài chínhhiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thểđể việc thực hiện quản lý và sử dụng, thanh quyết toán nguồn thu trên địa bànđồng bộ, thống nhất, đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họpHĐND tỉnh.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnhvà các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết nàytheo luật định.

Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua, các nội dung kháccủa Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Nghị quyết nàyđược HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26 tháng 9 năm2014./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư