HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2015/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2015 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Xét Tờ trình số 334/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 598/BC-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

TT

Cấp học

Đơn vị tính

Khu vực và mức học phí

Phường, thị trấn

Xã khu vực I

Xã khu vực II

Xã khu vực III

1

Giáo dục mầm non

Đồng/tháng/ học sinh

31.000

16.000

11.000

8.000

2

Giáo dục phổ thông (Cấp THCS, THPT)

Đồng/tháng/ học sinh

44.000

24.000

16.000

8.000

(Xã khu vực I, II, III theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định về công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Ủy ban Dân tộc)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;- Chính phủ;- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH, VPCP;- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; TTHĐND;TTUBND; UBMTTQVN tỉnh;- Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII;- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;- TT HU, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh;- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;- Trung tâm Công báo tỉnh;- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;- Lưu: VT, VHXH. 450b.

CHỦ TỊCH


Hoàng Văn Chất