HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2006 về huy động Quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 4420/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 tháng 2008 của UBND tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2006 về huy động quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2006 về huy động Quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sỹ