HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2010/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, NĂM HỌC 2010 – 2011.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhândân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảmhọc phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sởgiáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học2014 – 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 22/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Quy địnhmức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địabàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2010 – 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngânsách Hội đồng Nhân dân; Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu họcphí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnhVĩnh Long, năm học 2010 – 2011 như sau:

Đơnvị tính: ngàn đồng/tháng/học sinh

Bậc học

Nông thôn (các xã trong tỉnh)

Thành thị (các phường của TP Vĩnh Long và các thị trấn)

Mầm non

20

40

Trung học cơ sở

20

40

Trung học phổ thông

30

60

- Đối với các lớp có học buổithứ 2:

Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết địnhmức thu học phí để phục vụ chi cho giáo viên dạy thêm buổi thứ 2 phù hợp vớiđiều kiện kinh tế của từng khu vực dân cư trong tỉnh.

- Về các đối tượng được miễn,giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sởgiáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:

Thực hiện theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợchi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệthống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015.

Điều 2.Bãi bỏ khoản 3, mụca, phần II của phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND ngày 07tháng 12 năm 2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổsung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số loại phí, lệ phí.

Điều 3. Giao Ủy ban Nhân dântỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng Nhân dân, cácBan Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra,giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng Nhândân tỉnh khoá VII, kỳ họp lần thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2010./.

Nơi nhận
- Như điều 4;
- UBTVQH,CP;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp
- Đại biểu HĐND tỉnh
- UBND tỉnh
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Thường trực HĐND huyện –TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCHPhan Đức Hưởng