HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2013/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2012/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤUHẠ TẦNG ĐƯỢC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 10tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danhmục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốntrên địa bàn tỉnh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 09tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua điều chỉnh,bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đấtđể tạo vốn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hộiđồng nhân dân Tỉnh số 36/BC-HĐND ngày 16/9/2013 và ý kiến của các vị đại biểuHội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 1Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dânTỉnh về việc điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạtầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung vào danh mục 10 dự án với diện tích72,9ha (phụ lục 1 kèm theo).

2. Loại ra khỏi danh mục 02 dự án với diện tích4,15ha (phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháptổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh,các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh khoáVIII, kỳ họp bất thường thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2013 và có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPCP (I,II);
- Cục KTVB Bộ TP
- TT/TU, UBKTTU;
- UBND Tỉnh, UBMTTQ Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, KHĐT, TNMT;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

PHỤ LỤC 1

CÁC DỰ ÁN BỔ SUNGVÀO DANH MỤC
(Kèm theo Nghi quyết số 126/2013/NQ-HĐND , ngày 20 tháng 9 năm 2013 của HĐNDtỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ dự án

Địa điểm

Diện tích

(ha)

Lý do

Thành phố Cao Lãnh

1

Mở rộng chợ Tân Tịch

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cao Lãnh

Phường 6

8,65

Phát triển khu trung tâm chợ phường 6.

Huyện Lai Vung

2

Mở rộng Khu dân cư sân vận động

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung

TT. Lai Vung

13,32

Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch.

3

Mở rộng Khu dân cư chợ Tân Dương

nt

Xã Tân Dương

7,69

Phát triển khu chợ trung tâm xã.

4

Khu dân cư Chợ Hòa Thành

nt

Xã Hòa Thành

2,62

Đầu tư xây dựng khu dân cư chợ xã theo quy hoạch.

Huyện Tam Nông

5

Khu dân cư Phát triển đô thị xã An Long

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông

Xã An Long

10,00

Hình thành đô thị loại V.

6

Khu dân cư đô thị mới thị trấn Tràm Chim

nt

TT. Tràm Chim

10,00

Nâng cấp lên đô thị loại IV.

7

Khu dân cư mở rộng chợ Phú Cường

nt

Xã Phú Cường

8,00

Phát triển khu trung tâm xã.

Huyện Cao Lãnh

8

Hạ tầng Khu đô thị bờ nam thị trấn Mỹ Thọ

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh

TT. Mỹ Thọ

2,20

Nâng cấp thị trấn Mỹ Thọ lên đô thị loại IV.

Huyện Tháp Mười

9

Khu dân cư Đông N2

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười

TT. Mỹ An

9,11

Nâng cấp thị trấn Mỹ An lên đô thị loại IV.

Huyện Thanh Bình

10

Mở rộng Chợ thị trấn Thanh Bình (giai đoạn 2).

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình

TT. Thanh Bình

1,33

Chỉnh trang đô thị thị trấn Thanh Bình.

PHỤ LỤC 2

CÁC DỰ ÁN LOẠI RAKHỎI DANH MỤC
(Kèm theo Nghi quyết số 126/2013/NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2013 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ dự án

Địa điểm

Diện tích

(ha)

Lý do

Huyện Thanh Bình

1

Mở rộng chợ An Phong

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình

Xã An Phong

3,00

Đã chuyển sang Chương trình cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2.

2

Khu dân cư Tân Đông A

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình

Thị trấn Thanh Bình

1,15

Vị trí dự án gần bệnh viện không phù hợp xây dựng khu dân cư.