HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/ 2014/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYHOẠCH MẠNG LƯỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI ĐIỂM D KHOẢN 3 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2013/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2013 CỦA HĐND TỈNH ĐẮK LẮK VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂNGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 87/2009/QĐ-TTG ngày17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 10/6/2014 của Ủyban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung quy hoạchmạng lưới giáo dục Đại học tại Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về quy hoạch phát triển giáo dục và đàotạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; Báo cáo thẩm trasố 30/BC-HĐND ngày 07/7/2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổsung quy hoạch mạng lưới giáo dục Đại học tại Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị quyếtsố 94/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về quy hoạch phát triểngiáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 3, Điều 1:

- Đại học:

+ Đến 2015 có 2 trường và 2 phân hiệu Đại học gồm:Đại học Tây Nguyên, Đại học Buôn Ma Thuột, Phân hiệu Đại học Đông Á, Phân hiệuđại học Bình Dương;

+ Đến 2020 có 4 trường và 2 phân hiệu Đại học gồm:Đại học Tây Nguyên, Đại học Buôn Ma Thuột, Đại học Y Dược (tách Khoa Y khỏitrường Đại học Tây Nguyên), Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Tây Nguyên (nâng cấp từCao đẳng Văn hóa Nghệ thuật), Phân hiệu Đại học Đông Á, Phân hiệu Đại học BìnhDương”.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy bannhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dântỉnh tại các kỳ họp.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hộiđồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiệnNghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII,Kỳ họp thứ 8 thông qua.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp
- TT. Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở: GD và ĐT, VH-TT và DL, TC, TP;
- Đài PTTH, Báo Đắk Lắk;
- Công báo; Website tỉnh;
- Lưu: VT, P.Ct HĐND.

CHTỊCHN
iê Thuật