HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP,NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứQuyếtđịnh số 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việcphê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạchthành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030và tầm nhìn đến năm 2050;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6318/TTr-UBND ngày24/11/2014 của UBND tỉnhvề việc đề nghịthông qua nội dung quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lâm Đồngđến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnhvà ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy hoạch pháttriển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh đề án quyhoạch, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnhđúng quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện quy hoạch có những vấn đề phátsinh thuộc thẩm quyền của tỉnh, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND đểchỉ đạo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chophù hợp và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họpgần nhất.

Nghị quyết này đã được đại biểu HĐND tỉnh Lâm ĐồngKhóa VIII Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PTTH, Báo LĐ;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Trung tâm công báo; website HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. Đoàn ĐBQH&HĐND;
- Lưu VT, HS Kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến