HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/ 2014/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘIDUNG CHI, MỨC CHI HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON 5 TUỔI, XÓA MÙ CHỮ VÀ CHỐNGTÁI MÙ CHỮ, DUY TRÌ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐTngày 10/4/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý,sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạogiai đoạn 2012-2015;

Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 10/6/2014 củaUBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết “Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗtrợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trìkết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáodục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐNDngày 07/7/2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳhọp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết Quy định một sốnội dung chi, mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ vàchống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nângcao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhưsau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ sở giáo dục sử dụng ngân sách Chươngtrình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo.

b) Cán bộ, giáo viên tham gia công tác xóa mù chữvà phổ cập.

c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Một số nội dung chi, mức chi:

a) Chi hỗ trợ cho người tham giahuy động vận động:

- Huy động trẻ trong độ tuổi giáodục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở đang bỏ học hoặc chưa có điều kiện đếntrường vào các lớp phổ cập hoặc trở lại nhà trường tiếp tục học; huy động hầuhết trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 để thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổimức độ 2; huy động hầu hết trẻ em độ tuổi 11 đã hoàn thành chương trình tiểuhọc vào học lớp 6 để thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổiđến lớp và hoàn thành chương trình trong một năm học.

- Huy động số người mù chữ, tái mùchữ trong độ tuổi 15-60 đến lớp xóa mù chữ và hoàn thành chương trình trong mộtnăm học.

- Vận động, tạo điều kiện để hầuhết trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc khuyết tật được học tập tại các cơ sở giáodục đại trà hoặc các cơ sở giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Mức chi là 50.000 đồng/học sinhđến lớp và hoàn thành chương trình trong một năm học.

b) Chi thắp sáng đối với lớp học phổcập ban đêm là 50.000 đồng/lớp/tháng (hỗ trợ theo thời gian thực học).

c) Chi hỗ trợ cho giáo viên dạycác lớp học xóa mù chữ mua văn phòng phẩm (vở soạn giáo án, bút, phấn viếtbảng) là 50.000 đồng/lớp.

d) Chi mua hồ sơ, ấn phẩm lớp họcxóa mù chữ: Học bạ 01 cuốn/học viên; sổ điểm, sổ đầu bài, hồ sơ theo dõi, biểumẫu thống kê 01 bộ/lớp: Phòng Giáo dục và Đào tạo, mức chi 200.000 đồng/năm;trường học mức chi 300.000 đồng/năm.

e) Chi trả thù lao cho ban chỉ đạocấp huyện, cấp xã:

- Cấp huyện: 200.000đ/người/tháng,

- Cấp xã: 300.000đ/người/tháng.

g) Chi phụ cấp cho người làm côngtác xóa mù chữ, phổ cập (nguồn ngân sách chi thường xuyên):

- Đối với giáo viên bán chuyêntrách công tác phổ cập giáo dục và phổ cập mầm non 5 tuổi cấp xã (mỗi xã,phường, thị trấn tối đa 02 người: 01 người theo dõi phổ cập mầm non 5 tuổi vàphổ cập giáo dục tiểu học, 01 người theo dõi phổ cập trung học cơ sở, xóa mùchữ) được hỗ trợ phụ cấp công tác khoán 500.000đ/người/tháng.

- Đối với cán bộ phụ trách côngtác phổ cập giáo dục và phổ cập mầm non 5 tuổi của Phòng Giáo dục và Đào tạo(mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo tối đa 02 người) được hỗ trợ phụ cấp công táckhoán 300.000đ/người/tháng.

- Đối với cán bộ phụ trách côngtác phổ cập giáo dục và phổ cập mầm non 5 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo(Phòng Giáo dục Mầm non 01 người, Phòng Giáo dục Tiểu học 01 người, Phòng Giáodục Trung học 01 người, Phòng Giáo đục Thường xuyên 01 người) được hỗ trợ phụcấp công tác khoán 300.000đ/người/tháng.

h) Các nội dung chi khác không quyđịnh trong Nghi quyết này được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục vàĐào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêuquốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 và các văn bản hướng dẫn hiệnhành.

3. Nguồn kinh phí:

a) Nguồn kinh phí phục vụ công tácphổ cập giáo dục thuộc kinh phí trong Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dụcvà đào tạo và nguồn kinh phí chi thường xuyên được cân đối trong dự toán ngânsách địa phương giao hàng năm.

b) Hàng năm, Sở Giáo dục và Đàotạo căn cứ vào kế hoạch phổ cập giáo dục để phân bổ nguồn kinh phí Chương trìnhmục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo và cácđơn vị giáo dục được giao nhiệm vụ. Các phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu bổ sungkinh phí trong dự toán chi thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ này tại Điểm g,Khoản 2, Điều 1.

c) Phòng Giáo dục và Đào tạo và đơnvị được giao kế hoạch triển khai thực hiện và thanh toán, quyết toán tài chínhtheo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thựchiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu VT, phòng Ct HĐND.

CHỦ TỊCHNiê Thut