HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO HÀNG THÁNG VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐIVỚI THÀNH VIÊN ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hộithông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư Liêntịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của liên Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổchức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tạixã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trìnhsố 8584/TTr-UBND ngày 15/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quyđịnhmứcthù lao hàng tháng và chế độ hỗ trợ đối với thànhviên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnhĐồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnhvà tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tạikỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất tríthông qua mứcthù lao hàng tháng và chế độ hỗ trợ đối với thànhviên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnhĐồng Nai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với những thành viên của Đội côngtác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có quyếtđịnh thành lập (sau đây gọi là Đội) bao gồm: Đội trưởng, Đội phó và các thànhviên của Đội trên địa bàn tỉnh.

2. Mức thù lao hàng tháng và một số chếđộ hỗ trợ

a) Mức thù lao hàng tháng:

- Đội trưởng được hưởng bằng 0,6 lần (khôngphẩy sáu) mức lương tối thiểu chung của Nhà nước;

- Đội phó được hưởng bằng 0,5 lần (khôngphẩy năm) mức lương tối thiểu chung của Nhà nước;

- Thành viên được hưởng bằng 0,4 lần (khôngphẩy bốn) mức lương tối thiểu chung của Nhà nước.

b) Chế độ hỗ trợ khác:

- Hỗ trợ trang phục: Thành viên của Đội côngtác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đượchưởng mỗi năm 01 (một) lần tiền mua trang phục với số tiền là 500.000đồng/người.

- Nếu thành viên của Đội chưa được ngân sách hỗ trợmua bảo hiểm y tế thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách cấpxã.

3. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí chếđộ hỗ trợ của Đội, Ủy ban nhân dân cấp xã lập dự toán cùng với dự toán chi ngânsách cấp xã để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này. Định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáotại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Bancủa Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định củapháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dântỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26/9/2014./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư