HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2008/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU LỆ PHÍ CẤPBẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC ÁP DỤNG TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháphướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao,lệ phí chứng thực;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thulệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực để áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ýkiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất mứcthu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Cụ thểnhư sau:

1. Mức thu:

a- Cấp bản sao từsổ gốc 3.000 đồng/bản;

b- Chứng thực bản sao từ bản chính:2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang,tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản;

c- Chứng thực chữ ký 10.000 đồng/trường hợp.

2. Tỷ lệ % để lạicho cơ quan, tổ chức được ủy quyền thu:

Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thựclà khoản thu thuộc ngân sách nhà nước; cơ quan thực hiện thu lệ phí phải nộpđầy đủ, kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Trường hợp cơ quan,tổ chức được ủy quyền thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực được trích 30%số lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo chế độ quyđịnh, phần 70% còn lại nộp vào ngân sách theo phân cấp hiện hành.

3. Những nội dung khác liên quan đến chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệphí cấp bản sao, lệ phí chứng thực không nêu tại Nghị quyết này sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTPngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao,lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các vị Đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh khóaVII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

Nơi nhận:- VPQH, VPCP (I,II);- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- TT. TU, UBND, MTTQ Tỉnh;- Đoàn ĐBQH Tỉnh; (Đã ký)- Các Đại biểu HĐND Tỉnh;- Công báo Tỉnh;- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn