HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định

tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2009

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Xét Tờ trình số 4354/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 củaUBND tỉnh Quảng Nam về biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2009;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2009 như sau:

1. Tổng biên chế hành chính:3.217biên chế.

Công chức dự bị :94 biên chế.

2. Biên chế sự nghiệp : 25.815 biên chế, bao gồm:

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo : 19.496 biên chế.

- Sự nghiệp y tế :4.403 biên chế.

- Sự nghiệp VHTT-TT:693 biên chế.

- Sự nghiệp khác : 1.223 biên chế.

3. Biên chế các tổ chức Hội: Thống nhất với số lượng đã được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2003, Quyết định số 247/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động. Giao UBND tỉnh xem xét khả năng ngân sách để hỗ trợ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Hội.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt biên chế hành chính của tỉnh Quảng Nam năm 2009; tiến hành tổng rà soát, kiểm tra chặt chẽ, điều chỉnh hợp lý trước khi giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009, giữ vững nguyên tắc: Khi có cơ quan, đơn vị mới thành lập, tăng chức năng, nhiệm vụ, mở rộng phạm vi hoạt động thì mới giao biên chế; đồng thời, căn cứ vào các quy định hiện hành về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức và khả năng ngân sách địa phương quyết định bố trí, phân bổ biên chế sự nghiệp cho phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sỹ