HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2013/NQ-HĐND

Long An, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC THU DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB &XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, BộLao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc thu một phần việnphí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mứctối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về mức thu dịch vụ khám bệnh, chữabệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4195/TTr-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thudịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cônglập trên địa bàn tỉnh Long An; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND vàý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dântỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ápdụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập theo Nghị quyết số56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh (kèm theo Phụ lục bảng giá đượcđiều chỉnh).

Mức thu dịch vụ khám bệnh, chữabệnh điều chỉnh, bổ sung trên được thực hiện kể từ ngày 01/01/2014.

Điều 2. Hội đồng nhân dântỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Khi ban hành Quyếtđịnh thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp những mục đã điều chỉnh, bổ sungvà những mục không thay đổi thành một bảng giá thống nhất để thuận lợi cho việcáp dụng.

Các nội dung còn lại của Nghị quyếtsố 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu dịch vụkhám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập vẫn còn giátrị pháp lý thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dântỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm2013./.

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP. HCM) (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND khóa VIII;
- Thủ trưởng các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LD và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng